Vytvoriť faktúru

OTYK invest - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno OTYK invest
IČO 18046428
DIČ 2020359000
IČ DPH SK2020359000
Dátum vzniku 19 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OTYK invest
Námestie sv. Františka 18B
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 329 910 €
Zisk 21 285 €
Kontaktné informácie
Email otykinvest@otykinvest.sk
Phone(s) 0254774865, 0260103111, 0260103119
Fax(es) 0260103100
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,079,203
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 116,474
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 93,238
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 71,832
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,715
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,799
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,892
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 23,236
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 23,236
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,955,838
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,397
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 7,397
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 149,373
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 149,373
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 674,426
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 659,327
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 659,327
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 11
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,068
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,124,642
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,702
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,120,940
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,891
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,891
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,079,203
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 673,312
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 40,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 40,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 444,182
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 163,845
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 165,849
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,004
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,285
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,405,891
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 613
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 613
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,317,375
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 517,606
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 517,606
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 743,910
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,475
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,101
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,023
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 260
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,715
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,715
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 73,188
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,330,026
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,329,910
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,676,615
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 412,738
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 240,557
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,295,982
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 672,097
D. Služby (účtová skupina 51) 1,570,923
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 335,542
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 242,833
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 83,590
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,119
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,921
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,144
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,144
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 405,130
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,233
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 296,992
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,928
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 433,595
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 115
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 115
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 115
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 527
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 44
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 44
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 483
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -412
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 33,516
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,231
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,231
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,285
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.10.2016