Vytvoriť faktúru

JULI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JULI
IČO 18046762
DIČ 2020356899
IČ DPH SK2020356899
Dátum vzniku 30 Júla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JULI
Záhorácka 56
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 146 465 €
Zisk -10 049 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903238910
Mobile phone(s) 0903238910
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 75,363
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 37,477
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 37,477
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,477
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,554
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 25,523
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 25,523
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,523
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,031
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,131
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,900
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 332
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 332
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 75,363
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,426
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 85,600
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -90,948
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 358
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -91,306
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,049
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 83,789
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 83,789
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,611
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,611
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,774
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,564
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,987
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,265
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 36,588
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 146,465
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 146,465
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 155,753
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 60,235
D. Služby (účtová skupina 51) 20,319
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 35,385
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 25,604
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,781
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,247
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 25,371
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 25,371
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,196
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,288
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65,911
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 761
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 761
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -761
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,049
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,049
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015