Vytvoriť faktúru

TRANSINTER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRANSINTER
IČO 18048480
DIČ 2020363389
IČ DPH SK2020363389
Dátum vzniku 03 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRANSINTER
Podunajská 11
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 357 385 €
Zisk -44 799 €
Aktíva 22 201 €
Vlastný kapitál -241 121 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.restauraciaslnecnica.sk
Mobile phone(s) +421910242878
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 54,659
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 40,524
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 40,524
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 40,524
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,947
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,815
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,815
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,815
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,132
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,088
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,044
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,188
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,188
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,659
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -285,920
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -248,092
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 42,220
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -290,312
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -44,799
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 340,579
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,870
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 13,942
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 928
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 325,709
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 49,645
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,645
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 259,823
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,705
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,919
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,815
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,802
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 335,791
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 357,385
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 335,791
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,594
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 397,861
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 149
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 201,665
D. Služby (účtová skupina 51) 89,945
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 75,076
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 55,329
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,411
4. Sociálne náklady (527, 528) 336
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 403
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,646
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,646
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 269
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,708
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -40,476
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,032
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,363
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,201
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,201
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,162
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,363
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -43,839
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -44,799
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015