Vytvoriť faktúru

A4G - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno A4G
IČO 30415446
DIČ 2020438442
IČ DPH SK2020438442
Dátum vzniku 24 Septembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A4G
Líščie údolie 63
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 232 €
Zisk -13 760 €
Aktíva 13 331 €
Vlastný kapitál 9 866 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0220718924
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,075
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,415
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,415
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,415
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,660
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,471
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,341
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,341
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 130
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,189
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 326
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,863
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,075
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,580
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 70,681
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -64,947
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -64,947
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,760
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,495
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,495
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,565
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,565
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,826
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,104
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,000
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,000
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24,232
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 22,628
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,485
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,720
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 19,107
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,029
D. Služby (účtová skupina 51) 10,322
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 194
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,061
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,061
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,488
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -9,345
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 312
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 312
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -312
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,800
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,760
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016