Vytvoriť faktúru

Data Systems Laboratory DS Lab - v skratke - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Data Systems Laboratory DS Lab - v skratke
IČO 30774047
DIČ 2020317090
IČ DPH SK2020317090
Dátum vzniku 26 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Data Systems Laboratory DS Lab - v skratke
Budovateľská 13
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 150 €
Zisk -871 €
Aktíva 19 183 €
Vlastný kapitál -5 469 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,089
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,677
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,448
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,448
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,229
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,229
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,412
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,412
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,412
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,089
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,340
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 434
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 434
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -12,542
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,121
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -25,663
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -871
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,429
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,429
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 407
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 407
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,800
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,222
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,150
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,150
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,995
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,685
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 310
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 155
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 465
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 67
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 67
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -66
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 89
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -871
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30774047 DIČ: 2020317090 IČ DPH: SK2020317090
 • Sídlo: Data Systems Laboratory DS Lab - v skratke, Budovateľská 13, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Kremničan Budovateľská 13 Bratislava 821 08 13.03.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Kremničan 6 639 € (100%) Budovateľská 13 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.10.2005Nové sidlo:
   Budovateľská 13 Bratislava 821 08
   30.09.2005Zrušené sidlo:
   Budovateľská 13 Bratislava
   13.03.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy meracej a regulačnej a výpočtovej techniky
   nákup a predaj meracej, regulačnej a výpočtovej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania nových technológií
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kremničan Budovateľská 13 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kremničan Budovateľská 13 Bratislava 821 08
   12.03.1997Zrušeny predmety činnosti:
   výskum, vývoj, výroba, nákup, nájom, prenájom, opravy, údržba, servis a predaj vecí hnuteľných
   tvorba a zavádzanie nových technológií
   obstarávateľská, sprostredkovateľská a konzultačná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Fašung Zhorínska 31 Bratislava
   Ing. Vladimír Kremničan Budovateľská 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.11.1991Nové obchodné meno:
   Data Systems Laboratory spol. s r.o. DS Lab spol. s r.o. - v skratke
   Nové sidlo:
   Budovateľská 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj, výroba, nákup, nájom, prenájom, opravy, údržba, servis a predaj vecí hnuteľných
   tvorba a zavádzanie nových technológií
   obstarávateľská, sprostredkovateľská a konzultačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Fašung Zhorínska 31 Bratislava
   Ing. Vladimír Kremničan Budovateľská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia