Vytvoriť faktúru

TRAMAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRAMAT
IČO 30774306
DIČ 2020291185
IČ DPH SK2020291185
Dátum vzniku 11 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRAMAT
Holubyho 23/
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 748 013 €
Zisk 47 348 €
Aktíva 380 913 €
Vlastný kapitál 42 491 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.tramat.sk
Phone(s) +421254416076
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 559,987
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,003
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,003
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,003
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 558,626
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 150,000
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 150,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 336,753
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 124,441
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,441
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 212,312
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71,873
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,271
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 70,602
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 358
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 358
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 559,987
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 143,513
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 88,862
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 88,862
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,348
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 416,474
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,446
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,446
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 411,028
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 330,680
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 330,680
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 79,558
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 641
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 144
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,000
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,000
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,747,950
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,748,013
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,747,950
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,677,883
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,439,199
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,299
D. Služby (účtová skupina 51) 98,247
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 131,789
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 110,634
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,299
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,856
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 177
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 525
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 525
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 647
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,130
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 203,205
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,417
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,649
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,649
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 768
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,401
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 62,729
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,381
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,381
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 47,348
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017