Vytvoriť faktúru

DIMANO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIMANO
IČO 30775094
DIČ 2020344865
IČ DPH SK2020344865
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo DIMANO
Prievozská 14
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 249 863 €
Zisk 112 026 €
Aktíva 1 965 746 €
Vlastný kapitál 1 517 663 €
Kontaktné informácie
Email info@dimano.sk
Phone(s) 0255567580, 0255567581, 0255567582
Fax(es) 0255567570
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,386,469
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 138,665
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 18,236
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 8,555
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 9,681
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 119,915
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,438
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 115,477
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 514
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 514
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,226,212
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 230,893
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 62,442
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 168,451
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 343,347
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 343,347
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 343,347
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,651,972
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 150,843
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,501,129
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 21,592
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 19,092
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,500
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,386,469
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,623,689
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 253
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,672
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,672
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,471,544
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,471,544
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 112,026
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 760,931
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,968
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,362
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 3,606
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 704,219
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 495,652
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 495,652
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 20,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 35,454
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 26,164
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 126,949
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 45,744
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 45,744
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,849
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,849
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,146,986
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,249,863
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 324,967
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,822,019
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 73,721
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,156
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,097,571
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 119,211
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 95,562
D. Služby (účtová skupina 51) 909,156
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 853,962
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 621,398
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 216,515
4. Sociálne náklady (527, 528) 16,049
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,237
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 72,469
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 72,469
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 19,520
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,425
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,879
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 152,292
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,023,057
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,082
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,262
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,262
XII. Kurzové zisky (663) 819
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,561
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 824
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 824
O. Kurzové straty (563) 739
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,998
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,479
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 148,813
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 36,787
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 36,787
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 112,026
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016