Vytvoriť faktúru

NOVALIM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOVALIM
IČO 30775230
DIČ 2020343028
IČ DPH SK2020343028
Dátum vzniku 11 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVALIM
Čárskeho 3466/1
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 081 210 €
Zisk 79 371 €
Aktíva 658 634 €
Vlastný kapitál 438 792 €
Kontaktné informácie
Email novalim@novalim.sk
Phone(s) 0264284129, 0456813697, 0903217231, 0903421512
Mobile phone(s) +421903421512
Fax(es) 0264284129, 0456813697
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 680,853
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 224,972
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 224,972
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 19,734
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 182,747
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,491
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 454,107
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 55,557
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35,544
3. Výrobky (123) - /194/ 18,788
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,225
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 166
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 166
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 212,416
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 212,416
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 212,416
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 185,968
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,531
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 184,437
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,774
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,774
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 680,853
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 484,103
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,800
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,800
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 33,569
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 720
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 720
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 363,643
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 363,643
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 79,371
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 194,200
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 36,952
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 35,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,952
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 103,488
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 38,544
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,544
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 29,246
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,773
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,925
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,469
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,469
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 37,291
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,550
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,550
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,081,210
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,075,888
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 4,768
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 554
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 962,900
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 400,061
D. Služby (účtová skupina 51) 96,680
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 431,935
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 336,758
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 86,499
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,678
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,524
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 31,137
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 31,137
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,563
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 118,310
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 583,915
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15
XII. Kurzové zisky (663) 31
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,740
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,506
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,506
O. Kurzové straty (563) 228
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,006
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,694
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 103,616
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 24,245
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 24,245
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 79,371
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2016