Vytvoriť faktúru

SVOP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SVOP
IČO 30775264
DIČ 2020314945
IČ DPH SK2020314945
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SVOP
Pod rovnicami 730/2
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 461 186 €
Zisk 44 942 €
Aktíva 152 477 €
Vlastný kapitál 49 221 €
Kontaktné informácie
Email grman@svop.sk
Webová stránka http://www.svop.sk
Phone(s) +421265422752, +421221028579
Mobile phone(s) +421905412681
Fax(es) 0265422752
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 197,489
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,030
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,030
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,379
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 12,651
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 170,021
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,909
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 309
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 1,600
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 5,452
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,800
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,800
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,652
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 162,660
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 690
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 161,970
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,438
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,438
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 197,489
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 86,442
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 15,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 15,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 25,000
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 25,000
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,942
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 89,381
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,273
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,273
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 12,136
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 69,379
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,131
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,131
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,628
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,655
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,535
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,430
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,593
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,593
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 21,666
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 65
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 21,601
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 461,552
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 461,186
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 231
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 460,604
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 351
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 396,674
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 80
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,975
D. Služby (účtová skupina 51) 115,806
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 246,352
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 159,601
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 35,200
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 46,528
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,023
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 811
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,642
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,642
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 64,512
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 325,974
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 366
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 354
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,513
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,658
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,658
O. Kurzové straty (563) 701
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,154
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,147
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 58,365
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,423
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,423
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,942
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015