Vytvoriť faktúru

EST COMPANY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EST COMPANY
IČO 30775272
DIČ 2020363730
IČ DPH SK2020363730
Dátum vzniku 06 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EST COMPANY
Novozámocká 47
94201
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 548 746 €
Zisk -6 759 €
Aktíva 827 738 €
Vlastný kapitál 163 766 €
Kontaktné informácie
Email estcompany@stonline.sk
Phone(s) 0356500124, 0356500627, 0356500628, 0356500629, 0356500630, 0356500938
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 832,497
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 413,918
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 57,798
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 54,298
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,500
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 356,120
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 356,120
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 418,458
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 119,336
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 102,817
3. Výrobky (123) - /194/ 16,519
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 227,884
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 189,575
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 189,575
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,246
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,656
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 31,407
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71,238
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,630
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 54,608
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 121
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 121
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 832,497
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 157,007
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,932
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 151,531
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 151,531
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,759
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 675,490
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,706
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,705
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 661,460
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 583,862
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 583,862
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,611
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 33,343
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,313
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,331
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,224
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,224
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,445,906
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,548,746
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,433,906
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,000
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -5,180
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 92,024
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,996
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,544,734
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 735,254
D. Služby (účtová skupina 51) 198,963
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 485,421
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 337,807
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 117,791
4. Sociálne náklady (527, 528) 29,823
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,664
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,211
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,211
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 78,470
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,476
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,275
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,012
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 506,509
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,404
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,369
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,369
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,035
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,388
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 624
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,383
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,383
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,759
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30775272 DIČ: 2020363730 IČ DPH: SK2020363730
 • Sídlo: EST COMPANY, Novozámocká 47, 94201, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Decembra 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.06.2005Nové sidlo:
   Novozámocká 47 Šurany 942 01
   Noví spoločníci:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Novozámocká 47 Šurany 942 01
   Nový štatutárny orgán:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Novozámocká 47 Šurany 942 01 Vznik funkcie: 06.12.1991
   14.06.2005Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov Vznik funkcie: 06.12.1991
   03.07.2004Noví spoločníci:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov
   02.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   20.10.2003Nové obchodné meno:
   EST COMPANY spol. s.r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov Vznik funkcie: 06.12.1991
   19.10.2003Zrušené obchodné meno:
   EST COMPANY spol. s r. o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniele Zagatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Slnečná 38 Dedinka Vznik funkcie: 06.12.1991
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Záhradnícka 28 Tomášov
   06.02.1996Nové sidlo:
   Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj doplnkov pre textilný a odevný priemysel
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Záhradnícka 28 Tomášov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Slnečná 38 Dedinka Vznik funkcie: 06.12.1991
   05.02.1996Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Výroba, dovoz a vývoz výrobkov a doplnkov pre textilný a odevný priemysel.
   Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť.
   Export, reexport, import a sprostredkovanie obchodného tovaru /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie podľa platných predpisov/
   Marketing a marketingové služby.
   Zrušeny spoločníci:
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   12.03.1993Noví spoločníci:
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.03.1993Zrušeny spoločníci:
   Ivo Határ Nálepkova 1 Bernolákovo
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Határ Nálepkova 1 Bernolákovo
   06.12.1991Nové obchodné meno:
   EST COMPANY spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výroba, dovoz a vývoz výrobkov a doplnkov pre textilný a odevný priemysel.
   Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť.
   Export, reexport, import a sprostredkovanie obchodného tovaru /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie podľa platných predpisov/
   Marketing a marketingové služby.
   Noví spoločníci:
   Ivo Határ Nálepkova 1 Bernolákovo
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Határ Nálepkova 1 Bernolákovo
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko