Vytvoriť faktúru

Keller špeciálne zakladanie - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Keller špeciálne zakladanie
IČO 30775442
DIČ 2020328277
IČ DPH SK2020328277
Dátum vzniku 11 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Keller špeciálne zakladanie
Hraničná 18
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 701 423 €
Zisk -24 303 €
Aktíva 3 859 243 €
Vlastný kapitál 1 104 287 €
Kontaktné informácie
Email office.bratislava@keller-slovakia.sk
Webová stránka http://www.keller-slovakia.sk
Phone(s) +421243411015, +421243411014, +421243411016, +421232553200
Mobile phone(s) +421911735373
Fax(es) 0243411015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,969,755
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 331,302
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 331,302
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 65,797
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 134,601
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 130,904
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,616,117
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 27,321
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 27,321
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 462,678
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 306,124
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 306,124
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 156,554
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,802,872
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,741,892
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,741,892
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 53,295
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,570
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 115
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 323,246
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,128
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 322,118
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 22,336
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 22,336
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,969,755
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,079,984
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 140,443
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 956,541
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,367,290
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -410,749
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,303
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,889,696
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 56,525
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 25,633
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 30,892
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 62,913
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 62,913
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,456,146
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,012,005
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,012,005
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,200,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 133,495
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 45,642
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,083
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,921
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 314,112
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 276,711
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 37,401
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 75
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 75
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,701,843
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,701,423
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,560,245
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 137,063
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,115
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,704,576
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,796,270
D. Služby (účtová skupina 51) 4,882,689
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,404,518
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,009,129
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 316,374
4. Sociálne náklady (527, 528) 79,015
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,970
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 64,021
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 64,021
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 11,355
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 363,604
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 172,149
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,153
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,881,286
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 420
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 398
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 398
XII. Kurzové zisky (663) 22
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 39,031
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 32,081
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 32,081
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,946
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,611
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -41,764
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -17,461
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 59,120
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -76,581
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,303
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30775442 DIČ: 2020328277 IČ DPH: SK2020328277
 • Sídlo: Keller špeciálne zakladanie, Hraničná 18, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Filo 360 Vlčkovce 919 23 17.01.2011
  Dipl. Ing. Andreas Körbler Gentzgasse 115/1/13 Wien 1180 Rakúska republika 09.02.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Keller Grundbau, Ges. m.b.H 6 639 € (100%) 1150 Wien Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.04.2015Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - geotechnika
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
   opravy pracovných strojov
   činnosť autorizovaného stavebného inžiniera podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnených vykonávať odbornú činnosť v kategórii: Inžinier pre statiku stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Andreas Körbler Gentzgasse 115/1/13 Wien 1180 Rakúska republika Vznik funkcie: 09.02.2015
   13.04.2015Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzanie stavebných činností každého druhu
   prevádzanie vrtov a stavieb studní
   obchod so stavebným materiálom. U tovaru na ktorého vývoz a dovoz sa vyžaduje osobitné povolenie, možno ho dovážať a vyvážať len na základe tohto povolenia
   sprostredkovacia činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   činnosť stavebného dozoru, inžinierske konštrukcie a mosty-geotechnika
   činnosť stavbyvedúceho, inžinierske konštrukcie a mosty-geotechnika
   projektovanie stavieb, inžinierske konštrukcie a mosty-geotechnika
   prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb - geotechnika
   04.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Filo 360 Vlčkovce 919 23 Vznik funkcie: 17.01.2011
   03.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Gustáv Mosendz Gorazdova 44 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 06.03.2001
   27.03.2007Nové sidlo:
   Hraničná 18 - AB 6 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Keller Grundbau, Ges. m.b.H Mariahilfer Strasse 127a 1150 Wien Rakúska republika
   26.03.2007Zrušené sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Keller Grundbau, Ges. m.b.H Mariahilfer Strasse 129 Wien Rakúska republika
   24.06.2004Noví spoločníci:
   Keller Grundbau, Ges. m.b.H Mariahilfer Strasse 129 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Gustáv Mosendz Gorazdova 44 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 06.03.2001
   23.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Keller Gundbau, Ges. m.b.H Mariahilfer Strasse 129 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Gustáv Mosendz Gorazdova 44 Bratislava 811 04
   04.05.2001Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Gustáv Mosendz Gorazdova 44 Bratislava 811 04
   03.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Klaus Saufnauer Lobenhauerngasse 22 Wien 1170 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Senecká cesta 476/23 Šamorín
   26.10.1999Nové sidlo:
   Martinská 49 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb - geotechnika
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Klaus Saufnauer Lobenhauerngasse 22 Wien 1170 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Senecká cesta 476/23 Šamorín
   25.10.1999Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Peter Stockhammer Karl Schwedgasse 80 Wien - Maner Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Gorazdova 3428/44 Bratislava
   26.01.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   nákup a predaj stavebného materiálu
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   činnosť stavbyvedúceho, pozemné stavby
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   realitná kancelária-sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   zámočníctvo
   výroba nástrojov
   opravy motorových vozidiel a karosérií
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
   marketingová činnosť-prieskum trhu
   reklamné činnosti
   činnosť stavebného dozoru, inžinierske konštrukcie a mosty-geotechnika
   činnosť stavbyvedúceho, inžinierske konštrukcie a mosty-geotechnika
   projektovanie stavieb, inžinierske konštrukcie a mosty-geotechnika
   Noví spoločníci:
   Keller Gundbau, Ges. m.b.H Mariahilfer Strasse 129 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Peter Stockhammer Karl Schwedgasse 80 Wien - Maner Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Gorazdova 3428/44 Bratislava
   25.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Keller Gundbau, Ges. m.b.H Mariahilfer Strasse 129 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Peter Stockhammer Karl Schwedgasse 80 Wien - Maner Rakúsko
   16.05.1994Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
   11.12.1991Nové obchodné meno:
   Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzanie stavebných činností každého druhu
   prevádzanie vrtov a stavieb studní
   obchod so stavebným materiálom. U tovaru na ktorého vývoz a dovoz sa vyžaduje osobitné povolenie, možno ho dovážať a vyvážať len na základe tohto povolenia
   sprostredkovacia činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   Noví spoločníci:
   Keller Gundbau, Ges. m.b.H Mariahilfer Strasse 129 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Peter Stockhammer Karl Schwedgasse 80 Wien - Maner Rakúsko