Vytvoriť faktúru

HYDROTEAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HYDROTEAM
IČO 30776023
DIČ 2020312118
IČ DPH SK2020312118
Dátum vzniku 19 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HYDROTEAM
Varšavská 3
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 142 342 €
Zisk 6 385 €
Aktíva 191 401 €
Vlastný kapitál 2 959 €
Kontaktné informácie
Email hydroteam@hydroteam.sk
Webová stránka http://www.hydroteam.sk
Phone(s) +421244458501, +421244458505, +421244634283
Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 110,803
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,537
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,537
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,537
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 103,266
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 15,296
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 15,000
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 296
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,700
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,700
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 25,911
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 35,692
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,692
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ -9,201
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -580
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 60,359
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 51,380
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,979
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 110,803
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,330
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,775
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,780
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,780
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -11,250
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 143,004
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -154,254
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,385
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 92,473
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 493
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 493
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 86,928
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 51,039
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,039
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,032
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,943
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,003
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,911
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,052
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,052
Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 167,343
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 142,342
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 150
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 165,975
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -25,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 717
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,695
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,252
D. Služby (účtová skupina 51) 21,388
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 92,637
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 68,681
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 23,410
4. Sociálne náklady (527, 528) 546
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,386
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,623
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,623
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,409
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,647
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 106,485
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 303
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 303
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -302
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,345
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,385
Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 03.12.2015