Vytvoriť faktúru

HYDROTEAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HYDROTEAM
IČO 30776023
DIČ 2020312118
IČ DPH SK2020312118
Dátum vzniku 19 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HYDROTEAM
Potočná 377/37
90084
Báhoň
Finančné informácie
Tržby a výnosy 130 108 €
Zisk -43 329 €
Aktíva 191 401 €
Vlastný kapitál 2 959 €
Kontaktné informácie
Email hydroteam@hydroteam.sk
Webová stránka http://www.hydroteam.sk
Phone(s) +421244458501, +421244458505, +421244634283
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 127,764
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,914
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,914
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,914
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 122,850
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 16,797
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 15,000
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 1,797
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 48,384
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 46,798
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,586
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 54,666
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 50,922
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50,922
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 3,297
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 447
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,003
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,048
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 955
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 127,764
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -24,999
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,775
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,780
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,780
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,865
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,865
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -43,329
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 152,763
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 493
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 493
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 151,342
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 67,427
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,427
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,907
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -4,149
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,304
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,853
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 928
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 928
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 130,108
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 130,108
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,296
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 122,855
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,499
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 458
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171,662
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,006
D. Služby (účtová skupina 51) 71,092
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 74,854
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 54,691
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20,114
4. Sociálne náklady (527, 528) 49
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,632
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,623
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,623
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,455
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -41,554
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 44,053
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 815
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 815
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -815
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -42,369
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -43,329
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016