Vytvoriť faktúru

PURGINA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PURGINA
IČO 30776252
DIČ 2020314428
IČ DPH SK2020314428
Dátum vzniku 18 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PURGINA
Brigádnická 68
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 153 773 €
Zisk 34 819 €
Aktíva 8 998 027 €
Vlastný kapitál 803 400 €
Kontaktné informácie
Email purgina@purgina.sk
Phone(s) 0244648071, 0244648072, 0244648073, 0244649586, 0244649587, 0244649588, 0244872895, 0244872896, 0244
Mobile phone(s) +421903788441
Fax(es) 0244872898
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,854,848
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,128,178
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 190,581
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 21,684
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 168,897
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,747,597
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 464,715
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 104,670
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,052,082
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 126,130
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 190,000
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 190,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,700,768
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,353,093
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 677,952
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 211,972
3. Výrobky (123) - /194/ 220,761
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 242,408
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,291,744
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,285,807
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,285,807
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,937
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 55,931
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,390
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 48,541
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 25,902
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 25,902
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,854,848
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 799,596
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 511,187
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 511,187
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 168,506
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 44,493
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 44,493
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 40,591
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 40,591
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 34,819
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,045,196
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 374,861
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 52,571
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 91,311
12. Odložený daňový záväzok (481A) 230,979
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 224,668
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,240,442
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,032,932
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,032,932
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 76,000
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 113,490
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 644,851
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 373,169
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 65,866
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 65,866
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 550,541
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,588,818
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,056
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 10,056
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,853,600
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 27,153,773
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,443,578
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 6,766,841
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 643,181
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 27,995
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,969,617
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,302,561
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,878,274
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,433,501
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,945,661
D. Služby (účtová skupina 51) 1,280,608
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,793,607
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,348,319
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 405,818
4. Sociálne náklady (527, 528) 39,470
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,111
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 358,568
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 358,568
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,725,156
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,372
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,335,690
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 275,499
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,221,825
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 561
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 556
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 225,238
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 140,872
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 140,872
O. Kurzové straty (563) 808
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 83,558
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -224,677
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 50,822
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,003
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 95,097
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -79,094
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 34,819
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30776252 DIČ: 2020314428 IČ DPH: SK2020314428
 • Sídlo: PURGINA, Brigádnická 68, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava 841 05 18.12.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Kilársky 490 739 € (96%) Brigádnická 68 Bratislava 841 05
  Jana Kilárska 20 447 € (4%) Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.03.2013Noví spoločníci:
   Jana Kilárska Brigádnická 68 Bratislava 841 05
   14.03.2013Zrušeny spoločníci:
   Dr. Drahomír Purgina Rusegger Strasse 5 St.Polten 3100 Rakúsko
   02.08.2005Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   grafický design
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb,
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava 841 05
   Dr. Drahomír Purgina Rusegger Strasse 5 St.Polten 3100 Rakúsko
   01.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   Dr. Drahomír Purgina 189 Pyhra Rakúsko
   23.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   Dr. Drahomír Purgina 189 Pyhra Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.12.1991
   22.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   Dr. Drahomír Purgina. 189 Pyhra Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   19.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   Dr. Drahomír Purgina. 189 Pyhra Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   18.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   Dr. Drahomír Purgina. 189 Pyhra Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   06.12.1996Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   Dr. Drahomír Purgina. 189 Pyhra Rakúsko
   05.12.1996Zrušeny spoločníci:
   PURGINA GmbH Pyhra Rakúsko
   21.04.1993Nové sidlo:
   Brigádnická 68 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   výroba etikiet z papiera, textilu a umelých hmôt
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Kilársky Brigádnická 68 Bratislava
   20.04.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba predmetov z kovu umelých hmôt, dreva, textilu a papiera
   obchod s tovarom všetkého druhu
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť všetkého druhu
   podieľanie sa na podnikaní iných osôb
   leasing strojov a zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   PURGINA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba predmetov z kovu umelých hmôt, dreva, textilu a papiera
   obchod s tovarom všetkého druhu
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť všetkého druhu
   podieľanie sa na podnikaní iných osôb
   leasing strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   PURGINA GmbH Pyhra Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia