Vytvoriť faktúru

PRODOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRODOM
IČO 30777011
DIČ 2020314373
IČ DPH SK2020314373
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRODOM
Líščie nivy 9
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 190 712 €
Zisk -41 115 €
Aktíva 366 858 €
Vlastný kapitál 111 130 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421250203911, +421250203915
Mobile phone(s) +421911776233, +421903711156, +421911776244
Fax(es) 0250203916
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 296,954
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 139,818
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,107
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 4,107
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 33,482
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 20,237
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,738
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,273
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,234
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 102,229
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 102,229
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 154,347
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 114
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 99
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 15
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,805
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,780
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,780
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,025
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 134,428
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,591
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 130,837
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,789
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,789
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 296,954
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,709
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 61,240
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,496
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,496
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,344
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 1,344
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 2,230
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 2,230
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 28,874
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 28,874
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -41,115
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 226,245
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,323
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,323
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 584
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 584
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 216,006
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,938
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,938
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 193,169
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,260
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,533
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,902
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,204
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,100
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 232
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 190,712
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 190,712
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,046
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 187,666
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 231,205
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 12,246
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,933
D. Služby (účtová skupina 51) 57,575
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 135,047
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 98,010
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,818
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,219
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,395
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,765
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,765
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,092
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,152
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -40,493
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 109,958
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 994
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 994
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 994
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 467
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 467
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 527
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -39,966
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,149
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,149
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -41,115
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30777011 DIČ: 2020314373 IČ DPH: SK2020314373
 • Sídlo: PRODOM, Líščie nivy 9, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. Stanislav Pšenčík Hlinkova 16 Ivanka pri Dunaji 900 28 31.12.1991
  Štefánia Pšenčíková Hlinkova 2309/16 Ivanka pri Dunaji 900 28 23.12.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. arch. Stanislav Pšenčík 3 320 € (50%) Hlinkova 16 Ivanka pri Dunaji 900 28
  Štefánia Pšenčíková 3 320 € (50%) Hlinkova 2309/16 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.01.2011Noví spoločníci:
   Štefánia Pšenčíková Hlinkova 2309/16 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Štefánia Pšenčíková Hlinkova 2309/16 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 23.12.2010
   18.03.2010Nové sidlo:
   Líščie nivy 9 Bratislava 821 08
   17.03.2010Zrušené sidlo:
   Líščie Nivy 9 Bratislava 821 08
   10.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08
   18.06.2008Noví spoločníci:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Hlinkova 2309/16 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Hlinkova 16 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 31.12.1991
   17.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Farnianska 16 Bratislava 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Farnianska 16 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 31.12.1991
   25.04.2006Nové predmety činnosti:
   geodetické a kartografické činnosti
   30.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Uher 149 Veľký Grob 925 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Uher 149 Veľký Grob 925 27 Vznik funkcie: 31.12.1991
   19.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Farnianska 16 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 31.12.1991
   Jaroslav Uher 149 Veľký Grob 925 27 Vznik funkcie: 31.12.1991
   18.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 31.12.1991
   Jaroslav Uher 149 Veľký Grob 825 27 Vznik funkcie: 31.12.1991
   28.08.2003Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Farnianska 16 Bratislava 900 28
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08
   Jaroslav Uher 149 Veľký Grob 925 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 31.12.1991
   Jaroslav Uher 149 Veľký Grob 825 27 Vznik funkcie: 31.12.1991
   27.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   13.12.2000Nové sidlo:
   Líščie Nivy 9 Bratislava 821 08
   12.12.2000Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava
   03.05.2000Nové obchodné meno:
   PRODOM spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   02.05.2000Zrušené obchodné meno:
   PRODOM spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Mária Kirethová Pestovateľská 43 Tomášov
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   20.05.1999Noví spoločníci:
   Mária Kirethová Pestovateľská 43 Tomášov
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   19.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ottó Kireth Pestovateľská 43 Tomášov
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   03.10.1995Noví spoločníci:
   Ottó Kireth Pestovateľská 43 Tomášov
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   02.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Ottó Kireth Pestovateľská 43 Tomášov
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Štefánia Pšenčíková Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Ing. Andrea Timárová Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ottó Kireth Pestovateľská 43 Tomášov
   Štefánia Pšenčíková Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Ing. Andrea Timárová Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   18.11.1993Noví spoločníci:
   Ottó Kireth Pestovateľská 43 Tomášov
   Nový štatutárny orgán:
   Ottó Kireth Pestovateľská 43 Tomášov
   17.11.1993Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Eva Marianyiová Toryská 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Marianyiová Toryská 28 Bratislava
   27.08.1992Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   investorsko-inžinierska činnosť
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   JUDr. Eva Marianyiová Toryská 28 Bratislava
   Štefánia Pšenčíková Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Andrea Timárová Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Eva Marianyiová Toryská 28 Bratislava
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Štefánia Pšenčíková Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Ing. Andrea Timárová Daxnerovo nám. 4 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   26.08.1992Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahraničnoobchodnej činnosti, s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   projektová činnosť
   investorsko-inžinierska činnosť
   stavebná činnosť
   predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   PRODOM spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, včetne odbytovej a zahraničnoobchodnej činnosti, s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
   projektová činnosť
   investorsko-inžinierska činnosť
   stavebná činnosť
   predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Stanislav Pšenčík Sklabinská 14 Bratislava
   Ing. Pavel Timár Daxnerovo nám 821 Bratislava
   Jaroslav Uher 14 Veľký Grob
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia