Vytvoriť faktúru

D.W.N. holding akciová D.W.N. holding - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D.W.N. holding akciová D.W.N. holding
IČO 30777194
DIČ 2020301525
IČ DPH SK2020301525
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo D.W.N. holding akciová D.W.N. holding
Mierová 64
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 188 371 €
Zisk -3 886 €
Aktíva 896 208 €
Vlastný kapitál 847 499 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243633555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 893,951
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 814,551
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,500
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,500
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 802,051
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 735,929
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 66,122
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 78,379
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 62,219
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,709
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,709
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 41,393
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,117
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,155
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 385
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,770
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,021
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,021
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 893,951
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 843,613
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 400,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 400,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,869
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,869
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 442,158
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 442,158
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 472
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 472
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,886
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,338
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,238
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 620
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 11,618
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 36,994
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 904
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 904
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,335
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,409
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,346
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,106
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,106
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 188,200
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 188,371
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 188,200
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 171
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 192,553
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,517
D. Služby (účtová skupina 51) 20,271
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 159,783
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 104,373
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 18,240
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 35,601
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,569
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,063
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,357
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,357
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,562
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,182
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 164,412
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,452
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 51
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 51
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,401
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,401
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 196
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 196
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,256
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,926
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,886
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30777194 DIČ: 2020301525 IČ DPH: SK2020301525
 • Sídlo: D.W.N. holding akciová D.W.N. holding, Mierová 64, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Čerňan predseda Višňová 34 Ivánka pri Dunaji 900 28 20.05.2010
  PhDr. Danica Slosáriková člen Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Slov enská republika 20.05.2010
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Štenclová - podpredseda Novosvetská 25 Bratislava 811 06 Slov enská republika Vznik funkcie: 20.05.2010
   13.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - predseda Višňová 34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 20.05.2010
   PhDr. Danica Slosáriková - člen Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Slov enská republika Vznik funkcie: 20.05.2010
   JUDr. Mária Štenclová - podpredseda Novosvetská 25 Bratislava 811 06 Slov enská republika Vznik funkcie: 20.05.2010
   12.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - predseda Višňová 1835/34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.02.2007
   JUDr. Mária Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 05.02.2002
   19.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Danica Slosáriková - člen Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.02.2007
   30.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - predseda Višňová 1835/34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.02.2007
   PhDr. Danica Slosáriková - člen Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.02.2007
   JUDr. Mária Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 05.02.2002
   29.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - člen Višňová 1835/34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 03.08.2004
   Mária Hudecová Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2399/22 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.10.2001
   07.09.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky
   kúpa a predaj motorových vozidiel, súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
   požičiavanie a prenájom motorových vozidiel
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   kancelárske a sekretárske služby
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   sprostredkovanie reklamy, propagácie a inzercie
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a požičiavanie kancelárskej a výpočtovej techniky
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2399/22 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.10.2001
   06.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2419/1 Topoľčany
   19.04.2005Nové sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   18.04.2005Zrušené sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   27.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Čerňan - člen Višňová 1835/34 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 03.08.2004
   12.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava Vznik funkcie: 21.09.2002 Skončenie funkcie: 31.01.2004
   15.11.2002Nové sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Hudecová Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava Vznik funkcie: 21.09.2002 Skončenie funkcie: 31.01.2004
   14.11.2002Zrušené sidlo:
   Pražská 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kostka - člen Sokolská 3 Bratislava
   Mária Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava
   05.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kostka - člen Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2419/1 Topoľčany
   Mária Štenclová - člen Novosvetská 25 Bratislava
   04.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kostka - predseda Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2419/1 Topoľčany
   MUDr. Ján Štencl ml. - člen Repašského 4 Bratislava
   04.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kostka - predseda Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Jozef Neština - predseda D. Jurkoviča 2419/1 Topoľčany
   MUDr. Ján Štencl ml. - člen Repašského 4 Bratislava
   03.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Bajzíková Bajkalská 18 Bratislava
   Ing. Svetozár Hruškovič - podpredseda Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Pavol Kostka - predseda Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Juraj Slovák - člen Suvorovova 16 Žilina
   MUDr. Ján Štencl ml. - člen Repašského 4 Bratislava
   02.05.1996Nové obchodné meno:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť D.W.N. holding a.s. (skrátený názov) D.W.N. a.s. (skratka)
   01.05.1996Zrušené obchodné meno:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť D.W.N. holding a.s. (skrátený názov)
   27.09.1995Nové obchodné meno:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť D.W.N. holding a.s. (skrátený názov)
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   finančný a operatívny leasing priemyselného tovaru
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubica Bajzíková Bajkalská 18 Bratislava
   Ing. Svetozár Hruškovič - podpredseda Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Pavol Kostka - predseda Sokolská 3 Bratislava
   Ing. Juraj Slovák - člen Suvorovova 16 Žilina
   MUDr. Ján Štencl ml. - člen Repašského 4 Bratislava
   26.09.1995Zrušené obchodné meno:
   D.W.N. akciová spoločnosť D.W.N. a.s. (skrátený názov)
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu v zmysle platných predpisov
   zahraničnoobchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľubica Bajzíková Bajkalská 18 Bratislava
   Danica Slosáriková Fedinova 16 Bratislava
   Dr. Dagmar Valovičová Belehradská 11 Bratislava
   18.08.1993Nové sidlo:
   Pražská 9 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov, prístrojov a priemyselného tovaru
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   Danica Slosáriková Fedinova 16 Bratislava
   17.08.1993Zrušeny predmety činnosti:
   zahraničnohospodárske služby v zmysle platných predpisov
   poradenská a konzultačná činnosť
   podieľnictvo na iných spoločnostiach
   zriadenie obchodnej agentúry v tuzemsku aj zahraničí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bajzík - predseda predstavenstva Bajkalská 18 Bratislava
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   D.W.N. akciová spoločnosť D.W.N. a.s. (skrátený názov)
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu vo forme maloobchodu a veľkoobchodu v zmysle platných predpisov
   zahraničnoobchodná činnosť v zmysle platných predpisov
   zahraničnohospodárske služby v zmysle platných predpisov
   poradenská a konzultačná činnosť
   podieľnictvo na iných spoločnostiach
   zriadenie obchodnej agentúry v tuzemsku aj zahraničí
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Bajzík - predseda predstavenstva Bajkalská 18 Bratislava
   Ľubica Bajzíková Bajkalská 18 Bratislava
   Dr. Dagmar Valovičová Belehradská 11 Bratislava