Vytvoriť faktúru

VAJNORY Shopping City, vlastnícka akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VAJNORY Shopping City, vlastnícka akciová
IČO 30777232
DIČ 2020332402
IČ DPH SK2020332402
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VAJNORY Shopping City, vlastnícka akciová
Tomanova 51
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 715 009 €
Zisk 26 162 €
Aktíva 6 143 445 €
Vlastný kapitál 4 167 414 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.vsc.sk
Fax(es) 0243639302
Dátum aktualizácie údajov: 17.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,220,184
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,290,515
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,202,845
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,090,725
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 20,704
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 78,350
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 13,066
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,087,670
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,844,811
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 175,485
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 67,374
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 888,868
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 25
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 25
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 395,078
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 210,033
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 210,033
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 45,673
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,846
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 135,526
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 182,262
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 182,262
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 311,503
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,076
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 307,427
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 40,801
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 426
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 40,375
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,220,184
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,360,464
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 533,834
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 533,834
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 91,946
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 280,138
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 280,138
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,101,736
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -249,723
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 1,351,459
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,326,648
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,524,212
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -197,564
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,162
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,859,720
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,847
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,847
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,851,954
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 121,090
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 121,090
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,692,530
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,624
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,846
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,841
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,023
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,919
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,919
Dátum aktualizácie údajov: 17.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 822,914
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 715,009
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,885
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 549,622
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 162,502
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 712,271
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,378
D. Služby (účtová skupina 51) 28,555
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 108,992
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 78,099
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,854
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,039
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,552
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,262
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,262
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 442,002
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 123,530
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,738
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -28,048
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 107,906
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 51,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11,538
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 11,538
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 45,368
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72,445
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 51,000
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 21,074
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 21,074
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 371
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 35,461
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,199
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,037
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,037
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,162
Dátum aktualizácie údajov: 17.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.10.2016