Vytvoriť faktúru

HLUBÍK a - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HLUBÍK a
IČO 30777305
DIČ 2020344986
IČ DPH SK2020344986
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HLUBÍK a
Podháj 125
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 78 789 €
Zisk -133 331 €
Aktíva 1 083 001 €
Vlastný kapitál -1 350 573 €
Kontaktné informácie
Email info@hlubik.sk
Webová stránka http://www.hlubik.sk
Phone(s) +421264789723, +421265968791
Fax(es) 0264789723
Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,167,301
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 753,075
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 753,075
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,759
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 74,820
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 36,416
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 632,080
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 414,226
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 376,109
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 319,575
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 11,000
3. Výrobky (123) - /194/ 45,534
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 29,229
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 29,229
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,229
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,888
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,888
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,167,301
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -495,863
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -369,172
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -369,172
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -133,331
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,663,164
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 98
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 98
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 729,268
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 102,324
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,324
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 610,815
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,703
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 827
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,609
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,990
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 35,000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 898,798
Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 78,789
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 67,789
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 11,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 208,349
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 108,944
D. Služby (účtová skupina 51) 48,230
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 23,537
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,427
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,901
4. Sociálne náklady (527, 528) 209
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,473
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,165
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,165
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -129,560
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -78,385
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,771
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,615
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 2,615
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,156
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,771
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -133,331
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -133,331
Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016