Vytvoriť faktúru

PETMAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PETMAS
IČO 30840678
DIČ 2020359110
IČ DPH SK2020359110
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PETMAS
Viničnianska cesta 5973/25
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 598 034 €
Zisk -47 596 €
Aktíva 1 388 865 €
Vlastný kapitál 631 559 €
Kontaktné informácie
Email petmas@stonline.sk
Phone(s) +421336452312, +421336451128, +421336453926, +421336405393
Mobile phone(s) +421911230331
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 527,301
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 248,213
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 248,213
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 248,213
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 277,975
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 15,778
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15,778
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 257,720
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 81,418
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,299
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,119
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 176,629
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -327
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,477
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,477
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,113
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,113
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 527,301
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 288,213
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,941
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,941
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 97,716
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,369
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,369
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 217,783
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 217,783
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,596
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 239,088
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 43,727
12. Odložený daňový záväzok (481A) 43,727
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 177,173
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 125,655
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,964
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,691
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 23,276
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,533
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,012
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -303
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,188
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,188
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,528,357
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,598,034
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,528,357
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 14,101
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 51,954
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,622
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,665,130
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 173,643
D. Služby (účtová skupina 51) 791,713
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 537,811
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 380,296
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 134,141
4. Sociálne náklady (527, 528) 23,374
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,545
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 75,933
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 75,933
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 46,439
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13,468
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,578
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -67,096
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 577,102
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,251
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 47
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 47
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,204
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,250
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -68,346
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -20,750
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -23,630
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -47,596
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016