Vytvoriť faktúru

SLOVKARPATIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVKARPATIA
IČO 30840848
DIČ 2020325076
IČ DPH SK2020325076
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVKARPATIA
Bajkalská 25/A
82503
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 273 979 €
Zisk -265 370 €
Aktíva 26 718 657 €
Vlastný kapitál 17 259 085 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248245111, 0248245128
Fax(es) 0248245112
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 25,310,533
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,729,133
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,114,837
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,447,123
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14,154,467
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 384,108
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 88,085
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 41,054
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 614,296
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 614,296
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,581,338
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,250,996
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,020,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,020,000
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 230,996
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,596,087
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,596,087
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,596,087
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,734,255
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 101
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,734,154
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 62
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 62
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,310,533
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,603,204
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,032,664
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,032,664
A.II. Emisné ážio (412) 8
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 207,089
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 207,089
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 572,783
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 572,783
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,056,030
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,056,030
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -265,370
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,691,634
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,795,438
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,438,818
12. Odložený daňový záväzok (481A) 356,620
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,740,660
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,537,437
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,537,437
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 75,761
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 127,462
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,155,536
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 15,695
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 15,695
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,280,177
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,273,979
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,421,742
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,851,820
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,540,442
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 38,625
D. Služby (účtová skupina 51) 149,862
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 60,764
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,383,205
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,383,205
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 57,816
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,850,170
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -266,463
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,233,255
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,198
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,166
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,166
XII. Kurzové zisky (663) 5,032
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 558
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 558
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 5,640
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -260,823
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,547
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,887
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,660
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -265,370
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016