Vytvoriť faktúru

Prysmian Kablo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Prysmian Kablo
IČO 30841143
DIČ 2020300997
IČ DPH SK2020300997
Dátum vzniku 31 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Prysmian Kablo
Trnavská cesta 50
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 301 190 €
Zisk -1 410 978 €
Aktíva 16 985 294 €
Vlastný kapitál 10 819 945 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421249491212, +421249491215, +421249491222, +421252633551, +421252633552, +421252633553, +421252633561, +421252633562, +421252633563, +421252633571, +421252633572, +421252633573
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,858,952
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,570,442
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,570,442
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 446,923
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,080,260
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 33,997
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,687
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 5,575
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,277,719
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,908,144
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,210,743
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,697,401
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 282,834
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 282,834
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,062,791
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,160,863
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,160,863
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 3,706,487
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 194,759
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 682
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,950
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,425
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,525
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,791
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,791
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,858,952
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,408,967
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 21,246,001
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 21,246,001
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 5,411,303
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,162,035
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,162,035
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,999,394
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,999,394
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,410,978
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,396,860
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,035
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,035
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 101,001
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 101,001
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,429,455
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,952,527
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,952,527
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 176,968
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 45,578
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 249,258
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,124
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 854,369
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200,259
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 654,110
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 53,125
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 53,125
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,301,210
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,301,190
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 25,552,289
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 882,679
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,580,748
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 285,474
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,344,474
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 24,046,086
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 124,541
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 3,366
D. Služby (účtová skupina 51) 1,599,964
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,820,408
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,217,735
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 404,463
4. Sociálne náklady (527, 528) 198,210
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,457
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 90,419
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 90,419
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,602,790
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -3,032
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 48,475
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,043,284
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 661,011
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,597
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20
XII. Kurzové zisky (663) 1,557
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 259,775
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 44,519
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 44,519
O. Kurzové straty (563) 164,671
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 50,579
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -258,178
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,301,462
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 109,516
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,262
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 102,254
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,410,978
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30841143 DIČ: 2020300997 IČ DPH: SK2020300997
 • Sídlo: Prysmian Kablo, Trnavská cesta 50, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Boťanský Rebarborová 55 Bratislava-ružinov 821 07 01.01.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Prysmian S.p.A. 996 € (0%) Miláno 201 00 Taliansko
  PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l. 21 245 005 € (100%) Miláno 201 00 Talianska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Boťanský Rebarborová 55 Bratislava-ružinov 821 07 Vznik funkcie: 01.01.2015
   23.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Francesco Luciano Giovanni Fanciulli Via Delle Ande n. 5 Miláno 201 51 Taliansko Vznik funkcie: 30.06.2011
   11.01.2012Noví spoločníci:
   PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l. Viale Sarca 222 Miláno 201 00 Talianska republika
   10.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. Viale Sarca 222 Milano 201 00 Talianska republika
   29.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Francesco Luciano Giovanni Fanciulli Via Delle Ande n. 5 Miláno 201 51 Taliansko Vznik funkcie: 30.06.2011
   28.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Franco Carini Viale Sarca 222 Miláno 201 26 Taliansko Vznik funkcie: 01.01.2011
   04.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Franco Carini Viale Sarca 222 Miláno 201 26 Taliansko Vznik funkcie: 01.01.2011
   03.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   John Llyr Lewis Roberts Szabó Ilonka utca 22 Budapešť 1015 Maďarská republika Vznik funkcie: 01.08.2008
   30.07.2010Noví spoločníci:
   Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. Viale Sarca 222 Milano 201 00 Talianska republika
   29.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Prysmian Energia Holding S.r.l. Viale Sarca 222 Milano 201 00 Talianska republika
   05.11.2009Nový štatutárny orgán:
   John Llyr Lewis Roberts Szabó Ilonka utca 22 Budapešť 1015 Maďarská republika Vznik funkcie: 01.08.2008
   04.11.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   John Llyr Lewis Roberts Via Papa Giovanni XXIII 30 Segrate (MI) 200 90 Talianska republika Vznik funkcie: 01.08.2008
   05.09.2008Nový štatutárny orgán:
   John Llyr Lewis Roberts Via Papa Giovanni XXIII 30 Segrate (MI) 200 90 Talianska republika Vznik funkcie: 01.08.2008
   04.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Italo Mazza Via Don Sturzo 7 Monza 200 52 Taliansko Vznik funkcie: 05.05.2003
   19.06.2007Nové sidlo:
   Trnavská cesta 50 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   manipulácia s tovarom
   Noví spoločníci:
   Prysmian S.p.A. Viale Sarca 222 Miláno 201 00 Taliansko
   18.06.2007Zrušené sidlo:
   Továrenská 11 Bratislava 812 61
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovani tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Prysmian S.r.l. Viale Sarca 222 Miláno 201 00 Taliansko
   03.12.2005Noví spoločníci:
   Prysmian Energia Holding S.r.l. Viale Sarca 222 Milano 201 00 Talianska republika
   Prysmian S.r.l. Viale Sarca 222 Miláno 201 00 Taliansko
   02.12.2005Zrušeny spoločníci:
   GSCP ATHENA ENERGIA Societa a responsabilita limitata Piazza Belgioioso 2 Miláno 201 00 Taliansko
   GSCP ATHENA Societa a responsabilita limitata Piazza Belgioioso 2 Miláno 201 00 Taliansko
   01.10.2005Nové obchodné meno:
   Prysmian Kablo s.r.o.
   Noví spoločníci:
   GSCP ATHENA ENERGIA Societa a responsabilita limitata Piazza Belgioioso 2 Miláno 201 00 Taliansko
   GSCP ATHENA Societa a responsabilita limitata Piazza Belgioioso 2 Miláno 201 00 Taliansko
   30.09.2005Zrušené obchodné meno:
   KABLO Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   GSCP Athena (Slovakian) Holdings s.r.o. Leškova 16 Bratislava 811 04
   06.08.2005Noví spoločníci:
   GSCP Athena (Slovakian) Holdings s.r.o. Leškova 16 Bratislava 811 04
   05.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Pirelli Cable Holding N.V. Schieweg 9 Delft 2627 AN Holandsko
   22.07.2005Nové predmety činnosti:
   skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
   24.01.2005Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestnej dopravy pre potreby cudzích v SR i zahraničí
   18.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Italo Mazza Via Don Sturzo 7 Monza 200 52 Taliansko Vznik funkcie: 05.05.2003
   17.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Italo Mazza Via Don Sturzo 7 Monza 200 52 Taliansko Vznik funkcie: 05.05.2003
   25.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Italo Mazza Via Don Sturzo 7 Monza 200 52 Taliansko Vznik funkcie: 05.05.2003
   24.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Carlo Rogora Via Cavour 25 Varese 212 00 Taliansko Skončenie funkcie: 05.05.2003
   26.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Carlo Rogora Via Cavour 25 Varese 212 00 Taliansko Skončenie funkcie: 05.05.2003
   25.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Laurent Tardif Iglaseegasse 43 Viedeň 1190 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Rybné nám. 4135/1 Bratislava 811 02
   02.11.2000Noví spoločníci:
   Pirelli Cable Holding N.V. Schieweg 9 Delft 2627 AN Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Pirelli Cable Holding N.V. Merwedeweg 3-A, 3621 LP, Breukelen Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.02.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Laurent Tardif Iglaseegasse 43 Viedeň 1190 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Rybné nám. 4135/1 Bratislava 811 02
   27.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Lechta Potočná 7 Marianka 900 33
   Ing. Hans Tuschar Anzengrubergasse 46 Perchtolsdorf Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Továrenská 2548/10 Bratislava
   23.07.1999Noví spoločníci:
   Pirelli Cable Holding N.V. Merwedeweg 3-A, 3621 LP, Breukelen Holandsko
   22.07.1999Zrušeny spoločníci:
   OEKW Starkstromkabel Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Siemensstrasse 88-92 Viedeň Rakúska republika
   15.12.1998Noví spoločníci:
   OEKW Starkstromkabel Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Siemensstrasse 88-92 Viedeň Rakúska republika
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Österreichische Kabelwerke Gasellschaft m.b.H. Siemensstr. 88 Wien 120 10 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lechta Potočná 7 Marianka 900 33
   Ing. Hans Tuschar Anzengrubergasse 46 Perchtolsdorf Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Továrenská 2548/10 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Österreichische Kabelwerke Gasellschaft m.b.H. Siemensstr. 88 Wien 120 10 Rakúska republika
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Österreichische Kabelwerke Gesellschaft m.b.H. Siemensstr. 88 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lechta Legionárska 7 Bratislava
   Ing. Hans Tuschar Anzengrubergasse 46 Perchtoldsdorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Továrenská 2584/10 Bratislava
   15.08.1996Noví spoločníci:
   Österreichische Kabelwerke Gesellschaft m.b.H. Siemensstr. 88 Wien Rakúska republika
   14.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Österreichische Kabelwerke Gesellschaft m.b.H. Siemensstr. 88 Wien Rakúska republika
   15.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lechta Legionárska 7 Bratislava
   Ing. Hans Tuschar Anzengrubergasse 46 Perchtoldsdorf Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Továrenská 2584/10 Bratislava
   14.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Lechta Legionárska 7 Bratislava
   Ing. Gerhard Mallinerits Kovácsova 12 Bratislava
   10.02.1995Noví spoločníci:
   Österreichische Kabelwerke Gesellschaft m.b.H. Siemensstr. 88 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Lechta Legionárska 7 Bratislava
   Ing. Gerhard Mallinerits Kovácsova 12 Bratislava
   09.02.1995Zrušeny spoločníci:
   KABEL-und DRAHTWERKE AG BADEN a.s. Edmund Weiss-Gasse 7/12 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Heinrich Gürke Füllenberg 9 Heiligenkreuz Rakúsko
   03.02.1994Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestnej dopravy pre potreby cudzích v SR i zahraničí
   17.05.1993Nové predmety činnosti:
   výroba, vývoj a odbyt energetických káblov, príslušenstva a prípravného materiálu
   nákup, predaj a sprostredkovani tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Heinrich Gürke Füllenberg 9 Heiligenkreuz Rakúsko
   16.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj, výroba a odbyt energetických káblov a káblov pre prenos správ, káblových súprav, káblového príslušenstva, konfekcionovaných káblov, ako aj prípravného materiálu pre výrobu káblov.
   Spoločnosť je oprávnená uskutočňovať všetky obchody a prijímať opatrenia, ktoré slúžia dosiahnutiu cieľa, pre ktorý bola zriadená, obzvlášť zriaďovanie pobočiek v tuzemsku i v zahraničí, ako aj účasť na založení dcérskej spoločnosti s podobným predmetom činnosti v tuzemsku a v zahraničí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.07.1992Nové sidlo:
   Továrenská 11 Bratislava 812 61
   Noví spoločníci:
   KABEL-und DRAHTWERKE AG BADEN a.s. Edmund Weiss-Gasse 7/12 Wien Rakúska republika
   07.07.1992Zrušené sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Zrušeny spoločníci:
   KABEL-und DRAHTWERKE AG BADEN a.s. Edmund Weiss-Gasse 7/12 Wien Rakúska republika
   30.04.1992Nové sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.04.1992Zrušené sidlo:
   Továrenská 11 Bratislava 812 61
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   KABLO Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 11 Bratislava 812 61
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba a odbyt energetických káblov a káblov pre prenos správ, káblových súprav, káblového príslušenstva, konfekcionovaných káblov, ako aj prípravného materiálu pre výrobu káblov.
   Spoločnosť je oprávnená uskutočňovať všetky obchody a prijímať opatrenia, ktoré slúžia dosiahnutiu cieľa, pre ktorý bola zriadená, obzvlášť zriaďovanie pobočiek v tuzemsku i v zahraničí, ako aj účasť na založení dcérskej spoločnosti s podobným predmetom činnosti v tuzemsku a v zahraničí
   Noví spoločníci:
   KABEL-und DRAHTWERKE AG BADEN a.s. Edmund Weiss-Gasse 7/12 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia