Vytvoriť faktúru

CONTECON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONTECON
IČO 30841488
DIČ 2020298302
IČ DPH SK2020298302
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONTECON
Kukučínova 52
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 98 023 €
Zisk 2 032 €
Aktíva 36 572 €
Vlastný kapitál 17 768 €
Kontaktné informácie
Email contecon@gtinet.sk
Phone(s) 0244454398
Fax(es) 0244454396
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 31,016
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,750
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,750
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,750
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,266
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,522
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,243
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,279
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,674
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,674
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,674
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,070
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 986
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,084
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,016
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,800
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 664
2. Ostatné fondy (427, 42X) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 10,465
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,465
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,032
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,216
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,216
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,562
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,562
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,764
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 352
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 124
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 414
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 98,023
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 86,564
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 11,459
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 95,230
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 66,235
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,678
D. Služby (účtová skupina 51) 11,564
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,753
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,487
4. Sociálne náklady (527, 528) 42
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,793
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,546
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 188
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 188
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -188
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,605
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 573
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 573
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,032
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015