Vytvoriť faktúru

MENERGA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MENERGA
IČO 30841658
DIČ 2020293165
IČ DPH SK2020293165
Dátum vzniku 30 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MENERGA
Hlinická 1
83105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 486 865 €
Zisk -1 510 €
Aktíva 474 835 €
Vlastný kapitál 60 366 €
Kontaktné informácie
Email menerga@menerga.sk
Phone(s) 0244881026, 0244881238, 0245258750, 0245258751
Fax(es) 0244881026
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 596,959
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,532
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,532
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,532
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 567,887
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 300
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 300
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 361,890
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 253,189
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 253,189
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108,349
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 177
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 175
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 205,697
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,134
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 204,563
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,540
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,540
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 596,959
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 58,856
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 96
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,152
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,152
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 52,479
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 74,546
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -22,067
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,510
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 537,929
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,120
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 9,919
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 201
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 512,632
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 252,093
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 252,093
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 221,112
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,032
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,490
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,392
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 513
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,677
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,677
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 174
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 174
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,481,134
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,486,865
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 844,911
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 636,223
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,331
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,484,496
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 598,514
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 303,894
D. Služby (účtová skupina 51) 303,236
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 198,532
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 145,382
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 47,018
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,132
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,448
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,753
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,753
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 44,673
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,446
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,369
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 275,490
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
XII. Kurzové zisky (663) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 985
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 544
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 544
O. Kurzové straty (563) 137
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 304
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -963
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,406
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,916
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,916
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,510
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30841658 DIČ: 2020293165 IČ DPH: SK2020293165
 • Sídlo: MENERGA, Hlinická 1, 83105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava 14.02.1996
  Ing. Ľubomír Sklenár Kpt.Jaroša 27 Pezinok 14.02.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Gossányi 4 316 € (65%) Jégeho 21 Bratislava
  Ing. Ľubomír Sklenár 2 324 € (35%) Kpt.Jaroša 27 Pezinok
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava Vznik funkcie: 14.02.1996
   Ing. Ľubomír Sklenár Kpt.Jaroša 27 Pezinok Vznik funkcie: 14.02.1996
   18.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír Sklenár Jasovská 1 Bratislava
   27.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír Sklenár Kpt.Jaroša 27 Pezinok
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír Sklenár Jasovská 1 Bratislava
   03.03.1998Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba, inštalácia a opravy vzduchotechnických zariadení
   montáž vzduchotechnických zariadení
   14.02.1996Nové obchodné meno:
   MENERGA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír Sklenár Jasovská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír Sklenár Jasovská 1 Bratislava
   13.02.1996Zrušené obchodné meno:
   MENERGA Slowakia, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan GOSSÁNYI Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír SKLENÁR Jasovská 1/72 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.10.1994Nové obchodné meno:
   MENERGA Slowakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlinická 1 Bratislava 831 05
   10.10.1994Zrušené obchodné meno:
   MENERGA ČSFR spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lodná 2 Bratislava
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   MENERGA ČSFR spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lodná 2 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska a projektová činnosť v oblasti vzduchotechniky
   obchodná činnosť v oblasti klimatizácie
   marketing, komerčná, poradenská, informačná, reklamná, publikačná, výstavná, sprostredkovateľská činnosť a leasing vo vzťahu k predmetu činnosti spoločnosti
   zahraničnoobchodná činnosť pre všetky druhy činnosti spoločnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan GOSSÁNYI Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Ľubomír SKLENÁR Jasovská 1/72 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia