Vytvoriť faktúru

CELOX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CELOX
IČO 30998239
DIČ 2020359044
IČ DPH SK2020359044
Dátum vzniku 30 Októbra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CELOX
Záhradná 583/52
90023
Viničné
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 950 798 €
Zisk 9 578 €
Aktíva 558 016 €
Vlastný kapitál 68 858 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0484151944, 0336476573
Mobile phone(s) 0903447148
Fax(es) 03364065303
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 628,313
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 91,447
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 91,447
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,948
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 81,499
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 530,003
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 430,442
4. Zvieratá (124) - /195/ 36
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 430,406
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 42,603
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 42,230
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,230
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 373
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 56,958
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 32,408
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 24,550
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,863
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,863
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 628,313
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 78,436
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,137
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,137
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 61,721
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 148,232
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -86,511
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,578
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 549,877
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,102
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 543,637
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 108,818
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 108,818
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 420,427
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,571
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,010
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,811
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,138
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,138
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,950,798
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,823,737
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,956
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 120,826
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 279
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,931,582
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,367,996
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 137,336
D. Služby (účtová skupina 51) 292,267
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 100,046
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 71,754
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 23,539
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,753
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,930
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,155
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,155
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,852
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,216
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 152,920
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,169
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 1,102
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,065
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,917
O. Kurzové straty (563) 703
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,214
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,748
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,468
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,890
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,890
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,578
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30998239 DIČ: 2020359044 IČ DPH: SK2020359044
 • Sídlo: CELOX, Záhradná 583/52, 90023, Viničné
 • Dátum vzniku: 30 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marta Fischerová Záhradná 583/52 Viničné 900 23 07.10.1992
  JUDr. Ivan Fischer, CSc. Záhradná 52/583 Viničné 900 23 05.03.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Marta Fischerová 3 320 € (50%) Záhradná 583/52 Viničné 900 23
  JUDr. Ivan Fischer, CSc. 3 320 € (50%) Záhradná 52/583 Viničné 900 23
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.03.2012Noví spoločníci:
   JUDr. Ivan Fischer , CSc. Záhradná 52/583 Viničné 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ivan Fischer , CSc. Záhradná 52/583 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 05.03.2012
   14.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Záhradná 583/52 Viničné 900 23
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Fischer Záhradná 583/52 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 07.10.1992
   02.07.2009Noví spoločníci:
   Marta Fischerová Záhradná 583/52 Viničné 900 23
   Ivan Fischer ml. Záhradná 583/52 Viničné 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   Marta Fischerová Záhradná 583/52 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 07.10.1992
   Ivan Fischer Záhradná 583/52 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 07.10.1992
   01.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Športová 583 Viničné
   Marta Fischerová Špotrová 583 Viničné
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Fischer
   Marta Fischerová
   31.01.2006Nové sidlo:
   Záhradná 583/52 Viničné 900 23
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z dreva
   výroba výrobkov z plastov, papiera a textilu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (mimo nebezpečný odpad)
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   30.01.2006Zrušené sidlo:
   Športová 583 Viničné
   28.08.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   murárske a obkladačské práce
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a ich poddodávok
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Športová 583 Viničné
   Marta Fischerová Špotrová 583 Viničné
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Športová 583 Viničné
   Marta Fischerová Špotrová 583 Viničné
   07.10.1992Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť mimo tovaru na ktorý zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   Ivan Fischer ml. Športová 583 Viničné
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Fischer
   Marta Fischerová
   06.10.1992Zrušeny predmety činnosti:
   1. Výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie veci hnutelných a služieb s tým spojených.
   2. Výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva kovu, plastických hmôt, papiera a textilu, predmetov ľudovej umeleckej tvorivosti, použitých výrobkov a druhotných surovín.
   3. Dovoz a vývoz tovaru zo zahraničia do ČSFR a opačne, okrem tovaru, na ktoré sa podľa zákona vyžaduje obchodné povolenie.
   4. Služby fyzickým a právnickým subjektom.
   5. Stavebná činnosť a služby rekonštrukčnej a stavebnej povahy.
   6. Sprostredkovanie kúpy a pedaj nehnuteľnosti.
   Zrušeny spoločníci:
   Viera Piľová Sklabinska 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.10.1991Nové obchodné meno:
   CELOX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Športová 583 Viničné
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. Výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie veci hnutelných a služieb s tým spojených.
   2. Výroba, nákup, predaj a sprostredkovanie potravinárskych výrobkov, výrobkov z dreva kovu, plastických hmôt, papiera a textilu, predmetov ľudovej umeleckej tvorivosti, použitých výrobkov a druhotných surovín.
   3. Dovoz a vývoz tovaru zo zahraničia do ČSFR a opačne, okrem tovaru, na ktoré sa podľa zákona vyžaduje obchodné povolenie.
   4. Služby fyzickým a právnickým subjektom.
   5. Stavebná činnosť a služby rekonštrukčnej a stavebnej povahy.
   6. Sprostredkovanie kúpy a pedaj nehnuteľnosti.
   Noví spoločníci:
   Marta Fischerová Špotrová 583 Viničné
   Viera Piľová Sklabinska 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia