Vytvoriť faktúru

IRPEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IRPEX
IČO 30999596
DIČ 2020362619
IČ DPH SK2020362619
Dátum vzniku 18 Novembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IRPEX
Pezinská 29/A
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 680 743 €
Zisk -390 698 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245925030, 0245924092, 0245914104, +421907783326, +421907701425, +421905617719
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,351,988
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,106,771
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,106,771
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 142,040
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 803,627
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,906
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 155,198
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 243,236
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 39,696
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,983
3. Výrobky (123) - /194/ 27,585
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,128
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 91,859
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 91,859
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 108,253
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 93,140
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,140
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,113
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,428
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 898
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,530
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,981
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,981
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,351,988
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,702,690
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,319,960
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 597,016
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,916,976
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -390,698
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,047,472
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 255
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 255
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,047,217
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 52,595
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,595
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,947,972
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,427
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,643
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,767
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,813
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 7,206
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 7,206
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 658,838
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 680,743
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,291
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 613,345
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 38,139
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 14,284
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7,621
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,063
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,043,479
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 87
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 183,218
D. Služby (účtová skupina 51) 319,322
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 294,505
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 208,194
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 74,976
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,335
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 39,140
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 207,182
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 207,182
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -362,736
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 173,053
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,082
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 113
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 113
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 24,969
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,082
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -387,818
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -390,698
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:30999596 DIČ: 2020362619 IČ DPH: SK2020362619
 • Sídlo: IRPEX, Pezinská 29/A, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 18 Novembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava 05.04.1995
  Ing. Jozef Garančovský Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 27.10.2003
  Ing. Zuzana Garančovská Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 01.11.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vojtech Rudics 3 320 € (50%) Sch. Trnavského 18 Bratislava
  Ing. Zuzana Garančovská 1 660 € (25%) Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29
  Jozef Garančovský 1 660 € (25%) Topoľová 792/4 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.11.2005Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Garančovská Topoľová 792/4 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
   Jozef Garančovský Topoľová 792/4 Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji 900 29
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Garančovský Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 Vznik funkcie: 27.10.2003
   Ing. Zuzana Garančovská Topoľová 792/4 Nová Dedinka-Nová Ves pri Dunaji 900 29 Vznik funkcie: 01.11.2005
   28.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Garančovský Gagarinova 632/6 Senec 903 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   05.12.2003Nové sidlo:
   Pezinská 29/A Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   nákladná cestná doprava
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Garančovský Gagarinova 632/6 Senec 903 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   04.12.2003Zrušené sidlo:
   Gagarinova 6 Senec 903 01
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   05.04.1995Nové sidlo:
   Gagarinova 6 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   inžinierska činnosť
   nákup a predaj stavebných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   04.04.1995Zrušené sidlo:
   Gagarinova 6 Senec
   Zrušeny predmety činnosti:
   Získanie a vykonávanie stavebných prác v občianskej a priemyslovej výstavbe v ČSFR a zahraničí
   Nákup a predaj stav. výrobkov
   Inžinierska činnosť v stavebnej výrobe
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Izsak Jána Švermu 5 Senec
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.11.1991Nové obchodné meno:
   IRPEX spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Gagarinova 6 Senec
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Získanie a vykonávanie stavebných prác v občianskej a priemyslovej výstavbe v ČSFR a zahraničí
   Nákup a predaj stav. výrobkov
   Inžinierska činnosť v stavebnej výrobe
   Noví spoločníci:
   Ján Izsak Jána Švermu 5 Senec
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia