Vytvoriť faktúru

ASPARAGUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASPARAGUS
IČO 31104703
DIČ 2020379702
IČ DPH SK2020379702
Dátum vzniku 20 Decembra 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASPARAGUS
90873
Veľké Leváre
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 278 043 €
Zisk -12 202 €
Aktíva 3 772 557 €
Vlastný kapitál 1 993 877 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421347794488, +421347748021
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,821,970
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,057,269
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,897,269
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 165,576
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 182,935
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 425,154
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,089,877
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 33,727
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 160,000
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 160,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,759,234
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,092,001
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 618,061
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 473,940
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 660,600
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 477,862
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 378,105
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99,757
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 151,603
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 31,135
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,633
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 728
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,905
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,467
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,467
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,821,970
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,994,059
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 27,884
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 27,884
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 336,820
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,788
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,788
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,638,769
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,656,087
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -17,318
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,202
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,651,467
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 99,342
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,820
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 12,354
12. Odložený daňový záväzok (481A) 80,168
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 493,895
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 342,153
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 238,249
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 223,081
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,168
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 68,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,997
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,672
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,249
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,486
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,230
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,230
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 705,847
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 176,444
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 176,444
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,278,043
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 316,283
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4,513,296
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 89,786
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 31,930
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 10,754
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 39,920
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 276,074
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,209,017
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 312,719
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,976,485
D. Služby (účtová skupina 51) 1,179,793
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,036,586
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 747,634
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 247,123
4. Sociálne náklady (527, 528) 41,829
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,031
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 630,774
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 630,774
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 35,500
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 516
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,613
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 69,026
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,493,052
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 50,372
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 36,501
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 36,501
O. Kurzové straty (563) 91
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13,780
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -50,371
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,655
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 30,857
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 27,977
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,202
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
 • IČO:31104703 DIČ: 2020379702 IČ DPH: SK2020379702
 • Sídlo: ASPARAGUS, 90873, Veľké Leváre
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Fabuš 845 Borský Svätý Jur 908 79 15.03.2008
  Dipl. Ing. Bernhard Thome Hainburg an der Donau 2410 Rakúska republika 08.12.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dipl. Ing. Bernhard Thome 6 971 € (25%) Hainburg an der Donau 2410 Rakúska republika
  Donau-Spargel Handelsgesellschaft m.b.H. 6 971 € (25%) Hainburg an der Donau 2410 Rakúska republika
  Willi Kreienbaum 9 062 € (32.5%) Sassenberg 483 36 Spolková republika Nemecko
  Oliver Brink 0 € (0%) Lüder 293 94 Nemecká spolková republika
  Inka Schenk 4 880 € (17.5%) Buchholz in der Nordheide 212 44 Nemecká spolková republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.10.2016Noví spoločníci:
   Oliver Brink Rosenstraße 7 Lüder 293 94 Nemecká spolková republika
   Oliver Brink Rosenstraße 7 Lüder 293 94 Nemecká spolková republika
   Inka Schenk Dangersener Straße 18 Buchholz in der Nordheide 212 44 Nemecká spolková republika
   08.12.2010Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Bernhard Thome Brunnenstrasse 15 Hainburg an der Donau 2410 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Bernhard Thome Brunnenstrasse 15 2410 Hainburg an der Donau Rakúska republika
   24.04.2010Noví spoločníci:
   Donau-Spargel Handelsgesellschaft m.b.H. Brunnenstrasse 15 Hainburg an der Donau 2410 Rakúska republika
   15.03.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Fabuš 845 Borský Svätý Jur 908 79
   07.06.2004Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby
   vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
   13.12.2000Nové sidlo:
   1135 Veľké Leváre 908 73
   Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Willi Kreienbaum Groeblingerstrasse 62 Sassenberg 483 36 Spolková republika Nemecko
   23.01.1995Nové obchodné meno:
   ASPARAGUS spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   pestovanie ovocia a zeleniny
   spracovanie a konzervovanie zeleniny a ovocia
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti poľnohospodárstva
   22.11.1993Nové predmety činnosti:
   pestovanie zeleniny;
   12.02.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu s ovocím a zeleninou
   veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi
   maloobchod s ovocím a zeleninou
   výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.12.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným