Vytvoriť faktúru

SOFOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOFOS
IČO 31318347
Dátum vzniku 14 Februára 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SOFOS
Dúbravská cesta 3
84546
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 917 433 €
Zisk 107 944 €
Aktíva 2 481 509 €
Vlastný kapitál 1 156 614 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://pocitace.sofos.sk
Phone(s) +421254773980
Mobile phone(s) +421918602624
Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,584,368
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 887,717
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 18,380
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 18,380
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 822,757
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 143,022
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 326,886
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 351,349
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,500
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 46,580
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 25,000
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 21,580
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,686,074
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 61,155
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 61,155
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 7,945
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 7,945
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 598,018
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 569,691
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 569,687
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 28,327
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,018,956
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,925
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,015,031
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,577
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,577
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,584,368
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,232,950
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,598
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,598
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 577,574
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,590
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,590
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 529,244
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 598,732
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -69,488
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 107,944
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,351,418
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 92,922
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,045
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 88,877
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 9,876
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 9,876
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,466,740
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 945,013
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 945,013
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 138,354
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 98,309
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 17,698
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 154,550
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 112,816
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 53,090
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 53,090
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 728,790
Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,917,697
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,917,433
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,552,676
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,315,627
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 40,833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,297
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,736,177
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,516,855
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 70,002
D. Služby (účtová skupina 51) 1,923,290
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 951,194
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 807,049
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 131,121
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,024
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,604
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 224,555
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 224,555
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 15,284
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,393
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 181,256
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,358,156
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 264
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 127
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 127
XII. Kurzové zisky (663) 136
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 34,002
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 3,320
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 21,695
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 21,695
O. Kurzové straty (563) 411
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,576
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -33,738
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 147,518
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 39,574
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 44,232
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -4,658
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 107,944
Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.06.2016