Vytvoriť faktúru

HUECK SYSTEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HUECK SYSTEM
Stav V likvidácii
IČO 31318479
DIČ 2020335229
IČ DPH SK2020335229
Dátum vzniku 18 Februára 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HUECK SYSTEM
Černyševského 26
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 662 934 €
Zisk 11 306 €
Aktíva 86 260 €
Vlastný kapitál 50 212 €
Kontaktné informácie
Email office@hueck.sk
Phone(s) 0244372708, 0244372731
Fax(es) 0244372729
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 69,536
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,525
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,724
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 6,724
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,785
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 4,198
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 587
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 58,016
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 58,016
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 69,536
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,517
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 11,286
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 11,286
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 15,139
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 911
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 911
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 22,875
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,875
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,306
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,019
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,449
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,569
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,569
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,570
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,700
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 870
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 301,176
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 662,934
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 301,176
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 310
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 361,448
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 646,258
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 263,795
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) -19
D. Služby (účtová skupina 51) 14,282
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,025
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 3,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,025
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 26
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,367
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 361,782
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,676
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,118
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 150
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 150
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -145
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,531
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,225
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,344
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,306
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2016