Vytvoriť faktúru

E.T.K.M. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno E.T.K.M.
IČO 31318789
DIČ 2020298918
IČ DPH SK2020298918
Dátum vzniku 26 Februára 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.T.K.M.
Nám. Martina Benku 10
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 354 124 €
Zisk -192 987 €
Aktíva 265 684 €
Vlastný kapitál -418 036 €
Kontaktné informácie
Email etkm@etkm.sk
Phone(s) 0255647831, 0255647832, 0255647833
Fax(es) 0255647831
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 162,987
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 49,448
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,426
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,426
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 43,022
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 38,022
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 5,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 112,394
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 73,567
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 73,567
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 33,479
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,654
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,654
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 22,490
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 335
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,348
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,031
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,317
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,145
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,145
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 162,987
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -652,065
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 15,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 15,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,388
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,388
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -479,466
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,774
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -487,240
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -192,987
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 815,052
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 455,654
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 454,379
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,275
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 359,124
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 287,961
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 287,961
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,630
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 30,179
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,921
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,433
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 250
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 250
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 333,292
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 354,124
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 271,670
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 61,623
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,831
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 543,987
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 166,597
D. Služby (účtová skupina 51) 282,594
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 74,487
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 53,308
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,800
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,379
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,018
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,439
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,439
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,852
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -189,863
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -115,898
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 157
XII. Kurzové zisky (663) 157
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,321
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,371
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,371
O. Kurzové straty (563) 112
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 838
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,164
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -192,027
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -192,987
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015