Vytvoriť faktúru

"JEMI" - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno "JEMI"
IČO 31318819
DIČ 2020300898
IČ DPH SK2020300898
Dátum vzniku 26 Februára 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo "JEMI"
Floriánske námestie 1-2
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 591 665 €
Zisk 9 101 €
Aktíva 222 566 €
Vlastný kapitál 99 719 €
Kontaktné informácie
Email jemi.avion@azet.sk
Phone(s) 0556220791, 0243411333, 0255571500
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 224,609
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 27,126
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 27,126
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 573
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,618
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,935
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 195,009
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 164,175
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 197
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 163,978
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,720
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,652
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,652
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 68
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,114
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,300
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,814
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,474
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 248
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,226
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 224,609
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 108,820
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 92,416
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 92,416
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,101
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,789
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,299
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 127
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 7,172
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 22,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 74,740
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 44,716
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,716
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,786
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,876
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,808
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,879
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,675
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,750
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,750
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,000
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 581,489
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 591,665
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 581,489
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,176
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 574,301
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 397,631
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,900
D. Služby (účtová skupina 51) 48,388
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 108,211
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 77,977
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,252
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,982
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 789
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,167
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,167
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,215
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,364
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 130,570
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,295
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,095
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,095
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,200
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,294
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,070
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,969
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,969
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,101
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015