Vytvoriť faktúru

Spirit Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Spirit Slovakia
IČO 31318835
DIČ 2020292065
IČ DPH SK2020292065
Dátum vzniku 25 Februára 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Spirit Slovakia
Gercenova 6/A
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 457 587 €
Zisk 64 167 €
Aktíva 2 519 296 €
Vlastný kapitál 1 109 494 €
Kontaktné informácie
Email spirit@spiritsl.sk
Phone(s) 0263451328, 0263451330, 0263451435
Fax(es) 0263451435
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,418,048
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 727,348
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 174,111
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 82,011
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 81,105
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 10,995
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 553,237
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 553,237
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,687,864
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 412,488
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 412,488
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,163,304
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 615,550
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 615,550
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,239
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 56,806
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 489,709
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 112,072
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 77,857
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 34,215
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,836
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,836
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,418,048
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,165,336
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,327
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 96,754
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 96,754
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 989,810
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 989,810
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 64,167
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,252,712
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 38,843
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,307
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 36,536
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 165,200
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 933,684
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 697,414
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 697,414
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 203,058
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,130
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,043
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,076
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,963
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 -25,659
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) -25,659
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 115,455
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,189
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,460,214
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,457,587
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,365,791
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 59,402
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,667
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,727
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,340,140
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,797,891
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 41,318
D. Služby (účtová skupina 51) 289,195
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 149,474
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 107,587
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 37,671
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,216
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,675
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 53,413
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 53,413
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,032
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,142
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 117,447
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 296,789
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,627
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 2,625
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 39,071
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 20,256
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 20,256
O. Kurzové straty (563) 7,810
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,005
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,444
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 81,003
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,836
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,836
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 64,167
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31318835 DIČ: 2020292065 IČ DPH: SK2020292065
 • Sídlo: Spirit Slovakia, Gercenova 6/A, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Februára 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Roman Čerepkai Ostredská 13 Bratislava 26.02.1998
  Ing. Vladimír Čerepkai Jadranská 2307/68 Bratislava 841 01 26.08.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Roman Čerepkai 6 640 € (50%) Ostredská 13 Bratislava
  Ing. Vladimír Čerepkai 6 640 € (50%) Jadranská 2307/68 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Mertus Pernecká 17 Bratislava 841 04
   26.08.2009Nové sidlo:
   Gercenova 6/A Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Čerepkai Martina Granca 5 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Mertus Pernecká 17 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Čerepkai Jadranská 2307/68 Bratislava 841 01
   25.08.2009Zrušené sidlo:
   Štepná 1 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Čerepkai M.Marečka 18 Bratislava
   Ing. Peter Mertus Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Čerepkai M.Marečka 18 Bratislava
   03.02.2003Nové sidlo:
   Štepná 1 Bratislava 841 01
   02.02.2003Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 817 03
   11.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Mertus Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   26.10.2000Noví spoločníci:
   Ing. Roman Čerepkai Ostredská 13 Bratislava
   Ing. Vladimír Čerepkai M.Marečka 18 Bratislava
   Ing. Peter Mertus Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Čerepkai Ostredská 13 Bratislava
   Ing. Vladimír Čerepkai M.Marečka 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Ľ.Fullu 4 Bratislava
   Ing. Peter Mertus Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Ivan Juráš Ľ.Fullu 4 Bratislava
   26.02.1998Noví spoločníci:
   Ing. Roman Čerepkai Ostredská 13 Bratislava
   Ing. Vladimír Čerepkai M.Marečka 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Ľ.Fullu 4 Bratislava
   Ing. Peter Mertus Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Čerepkai Ostredská 13 Bratislava
   Ing. Vladimír Čerepkai M.Marečka 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Ľ.Fullu 4 Bratislava
   Ing. Peter Mertus Hlaváčikova 3106/28 Bratislava
   25.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Dáša Fabšíková Studenohorská 9 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   RNDr. Viliam Samaliak Komenského 506 Námestovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   18.05.1995Nové obchodné meno:
   Spirit Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 817 03
   Noví spoločníci:
   Mgr. Dáša Fabšíková Studenohorská 9 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   RNDr. Viliam Samaliak Komenského 506 Námestovo
   17.05.1995Zrušené obchodné meno:
   DELTAIMPEX s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Páričkova 11 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   05.05.1993Noví spoločníci:
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava 831 04
   04.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Giampaolo Gessi Ravenna 129 Ferrara Taliansko
   Mario Scudellari Michelangelo Buonarotti 40 Adria Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Giampaolo Gessi
   11.06.1992Nové obchodné meno:
   DELTAIMPEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Páričkova 11 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Mario Scudellari Michelangelo Buonarotti 40 Adria Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Giampaolo Gessi
   10.06.1992Zrušené obchodné meno:
   GLOBIMPEX, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Bajúsová Karadžičova 35 Bratislava
   Mario Scudellari Michelangelo Buonarotti 40 Adria Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Bajúsová
   25.02.1992Nové obchodné meno:
   GLOBIMPEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov /tovary na ktoré je potrebné osobitné povolenie, len s týmto povolením./
   nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Bajúsová Karadžičova 35 Bratislava
   Giampaolo Gessi Ravenna 129 Ferrara Taliansko
   Mario Scudellari Michelangelo Buonarotti 40 Adria Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Bajúsová