Vytvoriť faktúru

ETS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ETS
IČO 31318843
DIČ 2020299303
IČ DPH SK2020299303
Dátum vzniku 25 Februára 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ETS
Palisády 14
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 504 889 €
Zisk 55 461 €
Aktíva 308 581 €
Vlastný kapitál 217 254 €
Kontaktné informácie
Email ets@etsba.sk
Phone(s) 0254793342, 0905614019
Mobile phone(s) 0905614019
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 586,202
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,773
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,773
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,025
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 8,748
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 570,220
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 23,321
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 23,321
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 131,295
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 113,683
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,683
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,612
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 415,604
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 415
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 415,189
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 209
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 209
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 586,202
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 280,376
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,964
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,964
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,962
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,962
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 101,092
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 101,092
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 105,897
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 105,897
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,461
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 305,715
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 155,007
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,007
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 150,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 150,708
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 145,812
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 145,812
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,270
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,181
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 445
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 111
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 111
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 504,889
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 369,544
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 135,163
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 182
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 433,696
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 247,544
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 116,757
D. Služby (účtová skupina 51) 16,617
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 47,864
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 34,967
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,152
4. Sociálne náklady (527, 528) 745
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 111
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,439
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,439
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 364
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 71,193
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 123,789
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 32
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 32
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 32
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 71,225
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,764
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,764
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 55,461
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016