Vytvoriť faktúru

F R I K A S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno F R I K A S
IČO 31319017
DIČ 2020344931
IČ DPH SK2020344931
Dátum vzniku 02 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F R I K A S
Na pántoch 10
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 399 783 €
Zisk -306 €
Aktíva 347 301 €
Vlastný kapitál 155 913 €
Kontaktné informácie
Email frikas@frikas.sk
Phone(s) 0244371894, 0244880918
Mobile phone(s) +421905841687, 0905841687
Fax(es) 0244880918
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 349,421
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 98,895
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 98,895
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 98,895
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 247,181
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 192,515
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 192,515
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 138,944
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 88,987
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,987
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 49,957
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -84,278
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 94,731
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -179,009
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,345
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,345
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 349,421
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 155,589
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 227,629
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
2. Zmena základného imania +/- 419 220,990
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,979
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,447
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,447
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 46,222
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 46,222
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -124,382
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 214,520
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -338,902
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -306
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 193,832
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 47,547
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,276
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 40,271
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 146,285
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 121,442
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 121,442
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,461
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,062
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,839
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 481
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,390,936
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,399,783
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,310,680
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 80,256
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,847
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,374,046
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,726,090
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 75,326
D. Služby (účtová skupina 51) 413,452
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 110,373
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 81,107
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,492
4. Sociálne náklady (527, 528) 774
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,891
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 42,152
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 42,152
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,762
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,737
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 176,068
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,163
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 18,639
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 18,639
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,524
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,163
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,574
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -306
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015