Vytvoriť faktúru

Š O T O - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Š O T O
IČO 31319297
DIČ 2020293858
IČ DPH SK2020293858
Dátum vzniku 06 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Š O T O
Žilinská 18
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 380 968 €
Zisk 3 437 €
Aktíva 150 060 €
Vlastný kapitál 92 131 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252496206, 0903177203
Mobile phone(s) +421911310051, 0903177203
Fax(es) 0252442695
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 116,684
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 33,325
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 33,325
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,016
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,309
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 80,310
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 65,496
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 65,496
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,275
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,275
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,275
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,539
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,588
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,951
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,049
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,711
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 338
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 116,684
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 95,568
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,423
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,423
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 81,069
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 127,049
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -45,980
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,437
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,436
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 19,574
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,250
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,250
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,108
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,826
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,425
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,965
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 862
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 862
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 680
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 60
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 620
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 380,968
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 380,968
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 245,270
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 63,917
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 71,781
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 374,556
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 243,788
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,159
D. Služby (účtová skupina 51) 28,776
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 48,898
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 34,257
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,057
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,584
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 557
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,637
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,637
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,741
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,412
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,464
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 504
O. Kurzové straty (563) 84
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 420
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -503
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,909
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,472
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,472
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,437
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015