Vytvoriť faktúru

Porsche Inter Auto Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Porsche Inter Auto Slovakia
IČO 31319459
DIČ 2020314472
IČ DPH SK2020314472
Dátum vzniku 11 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Porsche Inter Auto Slovakia
Dolnozemská 7
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 157 324 331 €
Zisk 322 954 €
Aktíva 18 447 710 €
Vlastný kapitál 7 302 160 €
Kontaktné informácie
Email informacie.vw1@porsche.sk
Phone(s) 0566870211, 0566870222, 0566883661, 0566883662, 0566883666, 0249262900, 0249262200, 0249262500
Fax(es) 0249262999, 0249262555
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 20,664,253
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,427,796
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 32,409
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 32,409
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,395,387
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,748
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 331,561
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,051,082
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 8,996
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,171,925
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 13,362,772
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 66,686
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,296,086
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 313,732
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 313,732
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,459,385
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,069,326
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 922,942
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 516,375
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,630,009
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 381,941
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,118
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 36,036
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 27,157
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,879
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 64,532
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 64,532
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,664,253
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,626,044
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,854,678
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,854,678
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 286,298
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 286,298
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 44,604
2. Ostatné fondy (427, 42X) 44,604
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,117,510
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,117,510
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 322,954
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,864,490
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,619
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,619
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 293,883
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 293,883
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,072,826
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,909,629
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,647,704
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,261,925
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,160,847
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 413,187
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 263,099
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 308,386
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,678
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,491,162
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 124,851
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,366,311
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 173,719
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 173,719
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 156,943,708
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 157,324,331
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 140,828,896
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,228,828
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,031
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 142,391
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,885,984
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 233,201
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 156,477,012
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 130,177,890
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,419,895
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 50,154
D. Služby (účtová skupina 51) 5,452,757
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,774,981
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,343,821
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,249,228
4. Sociálne náklady (527, 528) 181,932
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 312,230
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 453,141
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 444,574
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 8,567
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 8,557,758
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9,417
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,268,789
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 847,319
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,104,450
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 127
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 123
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 76,101
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 32,891
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 32,891
O. Kurzové straty (563) 479
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 42,731
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -75,974
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 771,345
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 448,391
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 506,696
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -58,305
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 322,954
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016