Vytvoriť faktúru

Creo/Young & Rubicam - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Creo/Young & Rubicam
IČO 31319475
DIČ 2020298401
IČ DPH SK2020298401
Dátum vzniku 12 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Creo/Young & Rubicam
Ďatelinová 6
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 516 028 €
Zisk 212 287 €
Aktíva 3 308 430 €
Vlastný kapitál 1 987 173 €
Kontaktné informácie
Email sekretariat@cyr.sk
Phone(s) 0248201910
Fax(es) 0248201911
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,561,076
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 56,155
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 42,877
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 360
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,721
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,848
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,948
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 13,278
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 13,278
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,461,170
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 17,134
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 17,134
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,007,322
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 998,911
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 998,911
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,411
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,436,714
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,812
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,429,902
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 43,751
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,625
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 39,126
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,561,076
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,199,460
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,914
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,976
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,976
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,967,644
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,967,644
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 212,287
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,361,601
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,543
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,543
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,354,705
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 637,846
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 637,846
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 579,510
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 25,242
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,415
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 95,005
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,687
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,675
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,675
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 678
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 15
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 15
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,513,570
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,516,028
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,513,570
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,458
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,517,533
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 36,201
D. Služby (účtová skupina 51) 2,951,960
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 481,339
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 346,690
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 124,505
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,144
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 781
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 29,031
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 29,031
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,221
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,505
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 525,409
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 218,655
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 218,397
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 218,397
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 250
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 250
XII. Kurzové zisky (663) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,810
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 592
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 592
O. Kurzové straty (563) 438
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 780
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 216,845
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 215,340
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,053
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,927
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 126
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 212,287
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015