Vytvoriť faktúru

REMSTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno REMSTAV
IČO 31319556
DIČ 2020321039
IČ DPH SK2020321039
Dátum vzniku 12 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REMSTAV
Vajnorská 135
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 088 156 €
Zisk 100 869 €
Aktíva 742 261 €
Vlastný kapitál 167 901 €
Kontaktné informácie
Email remstav@remstav.sk
Webová stránka http://www.remstav.sk
Phone(s) +421244457895, +421244458693, +421252499385, +421252961337
Fax(es) 0244458693
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 722,913
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 83,295
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 83,295
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 83,295
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 636,660
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 89,089
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 89,089
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 575,756
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 574,527
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 574,527
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 92
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,137
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -28,185
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,111
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -32,296
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,958
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,958
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 722,913
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 274,698
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,149
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,149
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 158,722
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 158,722
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100,869
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 448,215
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,293
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 551
12. Odložený daňový záväzok (481A) 742
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 432,387
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 101,393
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,393
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 210,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,811
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,947
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,929
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41,307
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,535
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,535
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,088,156
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 63,038
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,014,311
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 640
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,939,061
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 64,850
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,163,724
D. Služby (účtová skupina 51) 361,205
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 284,061
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 208,539
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 71,459
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,063
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,224
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 36,312
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 36,312
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,085
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,600
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 149,095
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 487,570
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 43
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 31
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 31
XII. Kurzové zisky (663) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,087
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,769
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,769
O. Kurzové straty (563) 223
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13,095
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,044
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 133,051
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 32,182
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 31,828
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 354
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 100,869
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016