Vytvoriť faktúru

SLOVAKIA okolo sveta - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVAKIA okolo sveta
IČO 31319599
DIČ 2020314516
IČ DPH SK2020314516
Dátum vzniku 16 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAKIA okolo sveta
Mierové nám. 22
91101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 60 465 €
Zisk -46 143 €
Aktíva 313 393 €
Vlastný kapitál 226 917 €
Kontaktné informácie
Email sekretariat@televiziatrencin.sk
Phone(s) 0327434566, 0327440190
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 292,457
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,865
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,865
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 20,096
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,769
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 266,455
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 265,592
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 223,022
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 223,022
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 41,917
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 653
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 863
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 531
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 332
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,137
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,137
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 292,457
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 180,773
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 186,418
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 225,453
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -39,035
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -46,143
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 111,651
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,886
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,886
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 87,006
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,532
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,532
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 52,589
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,327
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 322
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,730
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,506
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21,759
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 33
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 33
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 48,298
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 60,465
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 48,298
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 11,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,167
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 102,633
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,117
D. Služby (účtová skupina 51) 39,637
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 32,277
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,779
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,148
4. Sociálne náklady (527, 528) 350
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,709
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,551
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,551
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 8,331
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,011
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -42,168
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 544
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,617
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,617
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,617
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,632
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 798
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 798
O. Kurzové straty (563) 17
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,817
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,015
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -45,183
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -46,143
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31319599 DIČ: 2020314516 IČ DPH: SK2020314516
 • Sídlo: SLOVAKIA okolo sveta, Mierové nám. 22, 91101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Marca 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.02.2001Nové sidlo:
   Mierové nám. 22 Trenčín 911 01
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie lokálneho terestriálneho televízneho vysielania v meste Trenčín v zmysle udelenej licencie č. T/126, Radou SR pre rozhlasové a televízne vysielanie, právoplatnou dňom 13.11.2000
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   13.02.2001Zrušené sidlo:
   Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   23.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   22.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   03.04.1998Nové sidlo:
   Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08
   02.04.1998Zrušené sidlo:
   Drieňova 3 Bratislava 821 02
   11.06.1996Nové sidlo:
   Drieňova 3 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   vydávanie a predaj neperiodickej tlače
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   Ing. Ján Hlucháň Na pasekách 22 Bratislava
   10.06.1996Zrušené sidlo:
   Drieňová 25 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   Príprava, propagácia a realizácia filmárskojachtárskej medzinárodnej expedície spočívajúcej v plavbe cez Atlantik v r. 1992 ako súčasť 500. výročia objavenia Ameriky, do Austrálie v r. 1994 a okolo sveta v r. 1996 vrátane zabezpečenia aktivít zameraných na získanie finančných prostriedkov potrebných na realizáciu plavieb a to najmä:
   príprava, výroba a predaj filmových, zvukových, fotografických a videosnímkov, knižných publikácií a ďalších dokumentov z prípravy a priebehu akcie, ako aj z jej ohlasov a udalostí časovo a tématicky súvisiacich
   príprava, výroba a prevádzkovanie reklám prostredníctvom reklamných zariadení alebo vo forme fotografických, zvukových, filmových a videosnímkov
   získavanie tuzemských a zahraničných sponzorov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   Mária Hlucháňová Astrová 48 Bratislava
   František Palonder Nezábudkova 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hlucháň
   Mária Hlucháňová
   František Palonder
   16.03.1992Nové obchodné meno:
   "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o."
   Nové sidlo:
   Drieňová 25 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Príprava, propagácia a realizácia filmárskojachtárskej medzinárodnej expedície spočívajúcej v plavbe cez Atlantik v r. 1992 ako súčasť 500. výročia objavenia Ameriky, do Austrálie v r. 1994 a okolo sveta v r. 1996 vrátane zabezpečenia aktivít zameraných na získanie finančných prostriedkov potrebných na realizáciu plavieb a to najmä:
   príprava, výroba a predaj filmových, zvukových, fotografických a videosnímkov, knižných publikácií a ďalších dokumentov z prípravy a priebehu akcie, ako aj z jej ohlasov a udalostí časovo a tématicky súvisiacich
   príprava, výroba a prevádzkovanie reklám prostredníctvom reklamných zariadení alebo vo forme fotografických, zvukových, filmových a videosnímkov
   získavanie tuzemských a zahraničných sponzorov
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Hlucháň Líščie Nivy 4 Bratislava
   Mária Hlucháňová Astrová 48 Bratislava
   František Palonder Nezábudkova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Hlucháň
   Mária Hlucháňová
   František Palonder