Vytvoriť faktúru

BRVZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRVZ
IČO 31319637
DIČ 2020316573
IČ DPH SK2020316573
Dátum vzniku 17 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRVZ
Mlynské Nivy 61/A
82518
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 640 393 €
Zisk 7 140 905 €
Aktíva 48 904 956 €
Vlastný kapitál 11 091 598 €
Kontaktné informácie
Email jana.hajduchova@bauholding.com
Phone(s) 0232621226
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 49,367,904
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 904,096
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 27,806
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 27,806
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 876,290
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 833,700
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 41,786
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 804
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 47,458,692
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 24,235
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 24,235
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 46,019,736
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,918,542
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,918,542
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,635
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 44,098,559
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,414,721
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,282
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,413,439
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,005,116
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 52,800
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 952,316
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 49,367,904
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,232,502
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,195
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 43,422
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 43,422
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 43
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 43
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,014,937
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,014,937
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,140,905
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,129,378
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15,573
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 15,573
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 38,914,501
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 688,684
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 688,684
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 102,394
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 68,395
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 366,845
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 37,688,183
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 199,304
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 55,319
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 143,985
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6,024
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 6,024
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,944,066
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,640,393
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,944,066
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,952
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 691,375
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,797,632
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 157,128
D. Služby (účtová skupina 51) 2,805,682
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,513,173
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,828,948
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 617,041
4. Sociálne náklady (527, 528) 67,184
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,180
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 312,110
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 312,110
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,356
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,003
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,842,761
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,981,256
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 689,710
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 671,669
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 671,669
XII. Kurzové zisky (663) 18,041
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 373,681
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 298,700
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 298,700
O. Kurzové straty (563) 21,257
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 53,724
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 316,029
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,158,790
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,017,885
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,021,331
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,446
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,140,905
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31319637 DIČ: 2020316573 IČ DPH: SK2020316573
 • Sídlo: BRVZ, Mlynské Nivy 61/A, 82518, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Ferenčák Mariánska 8 Bratislava 811 08 23.01.2004
  Mag. Heribert Herzog 22 Grafenschachen 7423 Rakúsko 10.06.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  BRVZ Bau - Rechen - und Verwaltungs - zentrum Gesellschaft m.b.H. 3 320 € (10%) Spittal an der Drau, Viedeň 9800 Rakúsko
  SBS Strabag Bau Holding Service GmbH 29 875 € (90%) Spittal an der Drau 9800 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.06.2015Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie
   14.07.2011Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Heribert Herzog 22 Grafenschachen 7423 Rakúsko Vznik funkcie: 10.06.2011
   13.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Wilhelm Weiss - riaditeľ Mlynské Nivy 61 Bratislava Vznik funkcie: 17.03.1992
   10.06.2010Nové predmety činnosti:
   finančný poradca
   09.06.2010Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie poistenia - poisťovací maklér
   18.12.2009Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie poistenia - poisťovací maklér
   09.10.2004Noví spoločníci:
   BRVZ Bau - Rechen - und Verwaltungs - zentrum Gesellschaft m.b.H. Ortenburgerstr. 27 Spittal an der Drau, Viedeň 9800 Rakúsko
   SBS Strabag Bau Holding Service GmbH Ortenburgerstrasse 27 Spittal an der Drau 9800 Rakúska republika
   08.10.2004Zrušeny spoločníci:
   BRVZ Bau - Rechen - und Verwaltungs - zentrum Gesellschaft m.b.H. Ortenburgerstr. 27 Spittal an der Drau, Viedeň 9800 Rakúsko
   18.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ferenčák Mariánska 8 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 23.01.2004
   17.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Považanová - riaditeľka Kaštieľska 5388/1A Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 17.03.1992 Skončenie funkcie: 23.01.2004
   13.11.2003Nové obchodné meno:
   BRVZ s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 825 18
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov, prednášok, seminárov a školení
   Nový štatutárny orgán:
   Jarmila Považanová - riaditeľka Kaštieľska 5388/1A Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 17.03.1992 Skončenie funkcie: 23.01.2004
   Wilhelm Weiss - riaditeľ Mlynské Nivy 61 Bratislava Vznik funkcie: 17.03.1992
   12.11.2003Zrušené obchodné meno:
   BRVZ - Ekonomicko správne centrum pre stavebníctvo s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Považanová - riaditeľka Kaštieľska 5388/1A Bratislava 821 05
   Wilhelm Weiss - riaditeľ Mlynské Nivy 61 Bratislava
   17.10.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   23.11.2000Noví spoločníci:
   BRVZ Bau - Rechen - und Verwaltungs - zentrum Gesellschaft m.b.H. Ortenburgerstr. 27 Spittal an der Drau, Viedeň 9800 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Jarmila Považanová - riaditeľka Kaštieľska 5388/1A Bratislava 821 05
   Wilhelm Weiss - riaditeľ Mlynské Nivy 61 Bratislava
   22.11.2000Zrušeny spoločníci:
   BAU HOLDING Aktiengesellschaft Spittal/Drau, Ortenburgerstrasse 27 Wien 9800 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Považanová - riaditeľka Znievska 42 Bratislava
   Wilhelm Weiss - riaditeľ Mlynské Nivy 61 Bratislava
   19.09.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   27.11.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Wilhelm Weiss - riaditeľ Mlynské Nivy 61 Bratislava
   26.11.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.03.1992Nové obchodné meno:
   BRVZ - Ekonomicko správne centrum pre stavebníctvo s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie dát a súvisiacej činnosti
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   BAU HOLDING Aktiengesellschaft Spittal/Drau, Ortenburgerstrasse 27 Wien 9800 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jarmila Považanová - riaditeľka Znievska 42 Bratislava