Vytvoriť faktúru

ASTER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASTER
IČO 31319807
DIČ 2020328464
IČ DPH SK2020328464
Dátum vzniku 19 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASTER
Mramorová 4
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 285 837 €
Zisk -66 071 €
Aktíva 665 950 €
Vlastný kapitál -53 848 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245521728, 0903700870
Fax(es) 0245521729
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 507,190
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 501,123
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,013
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,956
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,117
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,132
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -431
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 540,146
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 80
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 66,388
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 236,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,004
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -242,241
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -66,071
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 540,066
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 381,790
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 49,173
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 68,371
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 55,821
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,845
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,839
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,866
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 773
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,959
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 23,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 285,837
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 182,531
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 87,563
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 11,133
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,610
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 327,088
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 161,196
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,962
C. Služby (účtová skupina 51) 31,395
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 46,295
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,610
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 47,758
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 16,000
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 843
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,029
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -41,251
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 64,541
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 308
XI. Kurzové zisky (663) 37
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 271
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 24,168
M. Nákladové úroky (562) 23,099
N. Kurzové straty (563) 11
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,058
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -23,860
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -65,111
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -66,071
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015