Vytvoriť faktúru

DEA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEA
IČO 31319891
DIČ 2020363763
IČ DPH SK2020363763
Dátum vzniku 19 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEA
Jurigovo nám. 7
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 157 759 €
Zisk -64 348 €
Aktíva 935 537 €
Vlastný kapitál 341 800 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249491611, 0249491613, 0249491617, 0249491619, 0265427862, 0249491614
Fax(es) 0249491622, 0244637611
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 827,235
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,567
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 481
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 481
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,086
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 793
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 293
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 825,570
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 218,216
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 218,216
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 576,685
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 576,685
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 576,685
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,669
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 645
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 30,024
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 98
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 98
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 827,235
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 273,732
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 56,596
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 56,596
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,094
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,094
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 798,038
2. Ostatné fondy (427, 42X) 798,038
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -520,648
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -520,648
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -64,348
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 553,503
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 553,503
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 191,617
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 191,617
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 332,764
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,060
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,686
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,376
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,144,752
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,157,759
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,140,462
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,290
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,067
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,940
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,210,754
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 918,724
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,975
D. Služby (účtová skupina 51) 140,124
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 121,571
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 91,529
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 29,311
4. Sociálne náklady (527, 528) 731
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,135
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,155
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,070
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -52,995
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 72,929
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,475
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,475
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,473
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -61,468
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -64,348
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016