Vytvoriť faktúru

SPARKS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPARKS
IČO 31319921
DIČ 2020314505
IČ DPH SK2020314505
Dátum vzniku 23 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPARKS
Gagarinova 7/a
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 943 088 €
Zisk 129 053 €
Aktíva 4 950 303 €
Vlastný kapitál 863 540 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248211211, 0248211212, 0248211213, 0248211215
Fax(es) 0248211212
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,682,705
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,386,304
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 8,246
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 8,246
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 774,734
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 502,431
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 267,237
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,066
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 603,324
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 603,324
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,289,817
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 769,814
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,783
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,514
3. Výrobky (123) - /194/ 528
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 759,989
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 33,273
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 332
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 32,941
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,158,371
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,146,104
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,146,104
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,267
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,328,359
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,450
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,319,909
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,584
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,312
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 272
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,682,705
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 997,681
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,166
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,166
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 4,834
2. Ostatné fondy (427, 42X) 4,834
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -25,351
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 65,385
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -90,736
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 872,340
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 872,340
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 129,053
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,685,024
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 844,404
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 844,095
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 309
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,836,337
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 169,609
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 169,609
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,567,384
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,320
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,100
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 82,924
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,283
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,283
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,937,724
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,943,088
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,842,883
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 35,443
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 59,398
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -891
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,202
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,053
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,785,128
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,951,166
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 248,781
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 44,968
D. Služby (účtová skupina 51) 279,274
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 200,579
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 141,501
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 49,753
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,325
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,597
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,834
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,834
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15,141
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 787
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,001
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 157,960
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 412,644
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,993
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 6,540
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 6,540
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 229
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 229
XII. Kurzové zisky (663) 13,224
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,000
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,403
O. Kurzové straty (563) 7,353
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,050
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,590
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 165,550
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 36,497
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 46,773
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -10,276
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 129,053
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31319921 DIČ: 2020314505 IČ DPH: SK2020314505
 • Sídlo: SPARKS, Gagarinova 7/a, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Marca 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava 20.07.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Marián Gunda 3 983 € (60%) V záhradách 1 Bratislava
  Ing. Agneša Gundová 2 656 € (40%) V záhradách 1 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.03.2005Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj reklamných predmetov
   strojová výroba výšiviek
   zhotovovanie predlôh strojových výšiviek pomocou výpočtovej techniky
   výroba a predaj dámskej, pánskej a detskej konfekcie
   výroba a predaj pracovných odevov, pracovných pomôcok a pracovných doplnkov
   28.09.2004Nové sidlo:
   Gagarinova 7/a Bratislava 821 03
   27.09.2004Zrušené sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 815 46
   23.09.2004Nové obchodné meno:
   SPARKS, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   Noví spoločníci:
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   Ing. Agneša Gundová V záhradách 1 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava Vznik funkcie: 20.07.1994
   22.09.2004Zrušené obchodné meno:
   SPARK"S..., spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   30.01.1997Noví spoločníci:
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   29.01.1997Zrušeny spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r. o. Kopčianska 6 Bratislava
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   29.11.1996Nové sidlo:
   Páričkova 18 Bratislava 815 46
   28.11.1996Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 03
   20.07.1994Noví spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r. o. Kopčianska 6 Bratislava
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   19.07.1994Zrušeny spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r. o. Kutlíková 17 Bratislava
   Zuzana Beňová Šíravská 8 Bratislava
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   Robert Sztarovics Lombardiniho 12 Bratislava
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   23.03.1992Nové obchodné meno:
   SPARK"S..., spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s tovarom rôzneho druhu, s výnimkou tovaru, ktorého predaj vyžaduje koncesiu
   sprostredkovanie obchodu, obchodné zastupovanie a zariaďovanie obchodných záležitostí iných podnikateľských subjekov.
   Noví spoločníci:
   WIGRO TRADE, spol. s r. o. Kutlíková 17 Bratislava
   Zuzana Beňová Šíravská 8 Bratislava
   Marián Gunda V záhradách 1 Bratislava
   Robert Sztarovics Lombardiniho 12 Bratislava
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava