Vytvoriť faktúru

MULTIMEX - PRODUKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MULTIMEX - PRODUKT
IČO 31320040
DIČ 2020318641
IČ DPH SK2020318641
Dátum vzniku 20 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MULTIMEX - PRODUKT
Kulíškova 15
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 131 354 €
Zisk -45 744 €
Aktíva 63 528 €
Vlastný kapitál -226 961 €
Kontaktné informácie
Email multimex@multimex.sk
Webová stránka http://www.multimex.sk
Phone(s) +421253411107
Mobile phone(s) +421903514599, +421905548950
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,010
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,360
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,360
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,360
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,373
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,814
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,814
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,519
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,519
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,519
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,040
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 781
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,259
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 277
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 277
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,010
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -272,704
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,641
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,641
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -234,265
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -234,265
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -45,744
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 294,714
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,417
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,417
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 290,897
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,688
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,688
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 274,846
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,629
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,623
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,111
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,400
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 131,353
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 131,354
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 92,262
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 39,092
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 175,932
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 25,273
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,318
D. Služby (účtová skupina 51) 41,363
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 59,049
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 41,569
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,422
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,058
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 143
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,122
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,122
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,664
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -44,578
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,400
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 206
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 28
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 28
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 178
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -206
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -44,784
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -45,744
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015