Vytvoriť faktúru

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik
IČO 31320082
DIČ 2020328486
IČ DPH SK2020328486
Dátum vzniku 01 Apríla 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik
Pestovateľská 8
82353
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 45 635 389 €
Zisk 3 049 325 €
Aktíva 9 315 613 €
Vlastný kapitál 3 723 159 €
Kontaktné informácie
Email vsep@vsep.sk
Phone(s) 0243424550, 0243424551
Fax(es) 0243420424
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 27,102,111
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,162,455
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,162,455
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 572,147
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 283,563
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 289,463
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17,282
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,884,505
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 39,820
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 39,720
4. Zvieratá (124) - /195/ 100
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,247,218
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,239,997
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,239,997
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 7,221
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,913,186
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,889,185
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,889,185
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,910
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,091
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,684,281
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,730
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,681,551
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 55,151
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 12,147
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 41,261
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,743
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,102,111
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,468,300
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,780,616
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,780,616
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 27,607
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 298,888
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 298,888
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 140,202
2. Ostatné fondy (427, 42X) 140,202
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,171,662
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,171,662
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,049,325
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,630,792
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,635,339
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 2,547,028
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 2,547,028
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 25,098
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 21,130
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 42,083
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,555,099
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,932,267
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,932,267
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 2,765,426
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 870
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 136,955
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 55,981
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,662,033
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,567
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 440,354
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 440,354
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,019
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,140
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,879
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 45,259,077
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 45,635,389
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 45,259,077
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 341,018
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,294
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,565,625
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,227,915
D. Služby (účtová skupina 51) 33,713,712
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,858,859
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,231,406
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 20,320
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 580,426
4. Sociálne náklady (527, 528) 26,707
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 51,329
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 152,867
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 152,867
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 327,995
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 141,347
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 91,601
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,069,764
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,317,450
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41,555
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 34,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,625
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,625
XII. Kurzové zisky (663) 2,930
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 159,643
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 37,400
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 13,273
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,103
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 11,103
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 97,863
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -118,088
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,951,676
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 902,351
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 912,252
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -9,901
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,049,325
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016