Vytvoriť faktúru

BONUM Informačné technológie - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BONUM Informačné technológie
IČO 31320112
DIČ 2020317123
IČ DPH SK2020317123
Dátum vzniku 25 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BONUM Informačné technológie
Ružová dolina 10
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 494 520 €
Zisk 373 853 €
Aktíva 1 112 968 €
Vlastný kapitál 664 931 €
Kontaktné informácie
Email bonumit@bonum.sk
Fax(es) 0255423873, 0255561310, 0255568090
Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,277,811
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 35,375
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 35,375
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 18,074
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,538
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,763
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,220,543
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 297
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 297
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 82,528
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 71,837
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 71,837
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,691
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 250
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 250
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,137,468
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,996
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,135,472
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 21,893
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,484
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 13,409
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,277,811
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 787,791
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 406,635
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 406,635
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 373,853
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 482,738
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,597
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,597
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 145,450
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,878
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,878
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,773
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 82,571
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 31,900
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,315
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 333,691
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 333,691
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 7,282
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 7,282
Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,487,822
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,494,520
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,487,823
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,697
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,014,118
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 34,036
D. Služby (účtová skupina 51) 91,228
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 855,086
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 694,010
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 146,237
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,839
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,592
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,553
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,553
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,623
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 480,402
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,362,559
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,122
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,088
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,088
XII. Kurzové zisky (663) 34
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 699
O. Kurzové straty (563) 10
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 689
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 423
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 480,825
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 106,972
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 106,972
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 373,853
Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016