Vytvoriť faktúru

Herlitz Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Herlitz Slovakia
IČO 31320121
DIČ 2020300117
IČ DPH SK2020300117
Dátum vzniku 20 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Herlitz Slovakia
Odborárska 52
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 647 747 €
Zisk -218 145 €
Aktíva 2 021 598 €
Vlastný kapitál -94 216 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244461766, 0244461767, 0244461768, 0244461769, 0244637861, 0244637862, 0244644401, 0244644402, 0244
Mobile phone(s) +421905968055, 0905968055
Fax(es) 0244644402
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,780,186
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 55,872
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 55,872
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 55,872
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,720,662
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 707,486
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 707,486
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 890,139
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 889,007
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 454,623
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 434,384
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,132
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 123,037
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,930
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 114,107
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,652
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,652
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,780,186
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -312,361
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 199,167
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 199,167
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -313,299
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 44,893
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -358,192
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -218,145
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,092,437
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 473,341
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 469,454
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,118
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,769
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,549,950
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,450,097
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,190,683
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 259,414
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 26,508
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,998
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,308
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,039
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 69,146
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,233
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 49,913
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 110
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 110
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,647,747
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,916,547
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 678,484
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 300
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,416
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,826,596
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,403,131
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 82,283
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 45,514
D. Služby (účtová skupina 51) 499,537
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 637,773
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 469,291
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 152,017
4. Sociálne náklady (527, 528) 16,465
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,378
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,632
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,632
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -5,411
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 144,759
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -178,849
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 564,566
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,605
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 28
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 28
XII. Kurzové zisky (663) 1,577
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,016
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 33,014
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 33,014
O. Kurzové straty (563) 3,950
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,052
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,411
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -215,260
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,885
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,885
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -218,145
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016