Vytvoriť faktúru

RAMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAMA
IČO 31320198
DIČ 2020294705
IČ DPH SK2020294705
Dátum vzniku 26 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAMA
Júnová 6
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 195 348 €
Zisk 2 808 €
Aktíva 448 942 €
Vlastný kapitál -22 089 €
Kontaktné informácie
Email m.rasochova@stonline.sk
Phone(s) 0905323929
Mobile phone(s) 0905323929
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 467,969
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 88,208
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 88,208
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 82,956
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,252
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 379,421
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 363,777
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 363,777
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,088
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,039
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,039
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 49
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,556
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,208
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 348
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 340
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 340
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 467,969
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,281
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -29,392
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,027
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -37,419
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,808
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 487,198
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 353
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 353
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 486,845
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,875
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,875
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 478,761
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,193
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 52
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 52
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 195,360
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 195,348
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 192,848
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 192,428
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 161,077
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,611
D. Služby (účtová skupina 51) 4,056
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,603
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,234
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,306
4. Sociálne náklady (527, 528) 63
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,112
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,252
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,252
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 717
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,920
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,604
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XII. Kurzové zisky (663) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 124
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 124
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -112
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,808
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,808
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015