Vytvoriť faktúru

D & BB group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno D & BB group
IČO 31320465
DIČ 2020293000
IČ DPH SK2020293000
Dátum vzniku 31 Marca 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D & BB group
Osadná 271/20
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 324 €
Zisk -48 166 €
Aktíva 93 055 €
Vlastný kapitál -108 132 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336472268, 0917211873
Mobile phone(s) 0905972928, 0917211873
Fax(es) 0336472268
Dátum aktualizácie údajov: 22.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 42,626
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 105
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 105
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 105
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,521
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 42,283
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 41,266
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,266
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,017
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 238
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 136
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 102
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,626
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -156,298
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 220
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 220
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -121,630
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -121,630
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -48,166
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 198,924
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 193,156
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 192,950
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 206
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,768
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,965
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,965
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,421
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,890
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 242
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 250
Dátum aktualizácie údajov: 22.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 65,324
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 65,324
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 65,324
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,404
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 411
D. Služby (účtová skupina 51) 11,743
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 33,192
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,624
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,268
4. Sociálne náklady (527, 528) 300
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 625
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 625
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,311
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -46,080
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 53,170
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XII. Kurzové zisky (663) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,141
O. Kurzové straty (563) 832
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 309
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,126
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -47,206
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -48,166
Dátum aktualizácie údajov: 22.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.01.2016