Vytvoriť faktúru

ContEx - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ContEx
IČO 31320686
DIČ 2020298324
IČ DPH SK2020298324
Dátum vzniku 01 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ContEx
Grösslingová 49
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 091 394 €
Zisk -1 954 €
Aktíva 1 535 473 €
Vlastný kapitál 1 401 455 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.contex.sk/
Mobile phone(s) +421903425296, +421903031349, +421902342437, +421903531589
Fax(es) 0244452175
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,614,466
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 530,618
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 113,162
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 23,909
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 68,270
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,034
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,949
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 417,456
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 417,456
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,074,281
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 38,540
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 38,540
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 600,468
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 86,688
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,688
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 229
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 513,551
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 435,273
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,503
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 432,770
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,567
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 9,567
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,614,466
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,440,012
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 44,812
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 44,812
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 51,428
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 51,428
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,283,728
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 1,094,292
2. Ostatné fondy (427, 42X) 189,436
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 61,998
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 61,998
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,954
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 174,454
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,246
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 20,246
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 124,624
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 67,314
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,314
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,845
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,745
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,895
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,694
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 131
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 27,260
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 27,260
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,324
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,091,394
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,088,622
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 972
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,091,305
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 152,282
D. Služby (účtová skupina 51) 480,069
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 445,381
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 323,506
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 113,759
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,116
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,511
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,928
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,928
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -16,954
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,088
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 89
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 456,271
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,673
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 45
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 45
XII. Kurzové zisky (663) 4,628
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,829
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 2,812
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,017
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 844
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 933
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,887
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,887
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,954
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016