Vytvoriť faktúru

J. O. T. STAHL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J. O. T. STAHL
IČO 31320872
DIČ 2020902774
IČ DPH SK2020902774
Dátum vzniku 03 Apríla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J. O. T. STAHL
Nitrianska 3
90312
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 60 202 €
Zisk 1 631 €
Aktíva 132 050 €
Vlastný kapitál 28 535 €
Kontaktné informácie
Email jot.stahl@zoznam.sk
Phone(s) 0911883668
Mobile phone(s) 0905500373
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 124,373
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 99,724
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 99,724
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,130
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 93,594
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,379
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,120
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,120
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,677
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,677
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,677
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,582
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 214
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,368
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 270
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 270
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 0
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 124,373
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,166
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 43,152
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 331
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 331
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -21,588
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,785
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -44,373
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,631
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 94,207
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 645
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 645
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 93,141
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -323
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -323
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90,045
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 577
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,842
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 421
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 421
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 60,202
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 60,202
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 60,202
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 57,350
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,038
D. Služby (účtová skupina 51) 12,628
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 19,325
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,648
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,804
4. Sociálne náklady (527, 528) 873
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 332
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,503
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,503
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,014
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 510
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,852
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,536
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 262
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 262
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -261
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,591
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,631
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31320872 DIČ: 2020902774 IČ DPH: SK2020902774
 • Sídlo: J. O. T. STAHL, Nitrianska 3, 90312, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Apríla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vojtech Ondek Kamenice 29 Pezinok 902 01 03.04.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vojtech Ondek 2 656 € (40%) Kamenice 29 Pezinok 902 01
  Michal Ondek 3 984 € (60%) Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.07.2008Noví spoločníci:
   Michal Ondek Kamenice 29 Pezinok 902 01
   02.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Ravinger Štefánikova 72 Nitra 949 01
   16.02.2007Nové sidlo:
   Nitrianska 3 Senec 903 12
   Nové predmety činnosti:
   lakovanie a odlakovanie kovov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Vojtech Ondek Kamenice 29 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Ondek Kamenice 29 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 03.04.1992
   15.02.2007Zrušené sidlo:
   Na pasekách 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vojtech Ondek Na pasekách 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Ondek Na pasekách 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 03.04.1992
   21.01.2005Noví spoločníci:
   Ing. Peter Ravinger Štefánikova 72 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Ondek Na pasekách 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 03.04.1992
   20.01.2005Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Marta Jaklovská nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Ing. Katarína Trnovská Bartoškova 6 Bratislava
   03.04.1992Nové obchodné meno:
   J. O. T. STAHL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na pasekách 8 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie obchodu s tovarom
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   RNDr. Marta Jaklovská nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Ing. Vojtech Ondek Na pasekách 8 Bratislava 831 06
   Ing. Katarína Trnovská Bartoškova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia