Vytvoriť faktúru

PHARMA GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PHARMA GROUP
IČO 31320911
DIČ 2020293748
IČ DPH SK2020293748
Dátum vzniku 02 Apríla 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PHARMA GROUP
SNP 150
90873
Veľké Leváre
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 678 444 €
Zisk 61 780 €
Aktíva 11 870 106 €
Vlastný kapitál 3 888 682 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421347794390, +421347794391, +421347794392
Fax(es) 0347794390, 0455332448
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,833,344
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,289,450
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 187,881
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 110,647
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 40,134
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 37,100
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 979,100
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 57,259
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 482,179
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 439,662
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 122,469
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 62,719
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 33,750
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 26,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,498,992
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 345,973
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 991
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 344,982
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,886,738
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,393,386
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,393,386
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,753
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 439,599
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 266,281
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 116,429
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 149,852
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 44,902
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,975
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 38,523
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,404
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,833,344
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,916,942
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,500,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,500,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 378,262
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 378,262
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,506,752
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,506,752
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 37,160
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 37,160
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 432,348
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 468,660
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -36,312
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 61,780
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,916,135
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 141,763
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 117,601
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,289
12. Odložený daňový záväzok (481A) 19,873
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 461,250
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,258,986
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,047,691
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,047,691
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 74,113
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 41,148
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,164
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50,870
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 49,136
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 49,136
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,005,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 267
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 267
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,678,444
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,678,444
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 11,423,162
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 96,087
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 132,333
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,862
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,511,237
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,072,846
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 125,368
D. Služby (účtová skupina 51) 1,276,409
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,217,651
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 812,534
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 112,066
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 259,369
4. Sociálne náklady (527, 528) 33,682
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,437
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 295,928
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 295,928
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 42,708
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 173,654
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 285,236
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 167,207
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,044,626
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 45,623
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 44,444
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 44,444
XII. Kurzové zisky (663) 1,179
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 81,692
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 70,313
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 70,313
O. Kurzové straty (563) 1,835
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,544
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -36,069
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 131,138
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 69,358
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 66,789
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,569
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61,780
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015